Provincie zet actief in op windenergie. Felicitaties voor vooruitstrevende aanpak!

19 April 2012

  Eind maart stelde het provinciebestuur een afwegingskader voor windmolens in Oost-Vlaanderen voor. Bedoeling is om aan de hand van een aantal criteria te zoeken naar de best geschikte locaties om windmolens te plaatsen in onze provincie. De provincie gaat hiermee voluit voor windenergie. Groen is enthousiast over dit initiatief.Waarom inzetten op windenergie?

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Wind is onuitputtelijk en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. De windenergiesector is internationaal ook een belangrijke economische activiteit geworden. Het is én milieuvriendelijk én goed voor onze economie.

Windenergie in het Meetjesland ? de logica zelve ? maar niet overal.

Het Meetjesland werd door wetenschappers aangeduid als één van de windrijkste regio's in ons land. Groen Meetjesland vindt dat megawindturbines in eerste instantie op de onbewoonde megabedrijventerreinen in de Gentse Kanaalzone thuishoren. Daarna vinden we het logisch om ook in het Meetjesland op windenergie in te zetten. Het is een aangename groene gedachte te weten dat de stroom van de Meetjeslander, ter plaatse door de wind boven zijn/haar hoofd wordt opgewekt en dat die Meetjeslander daar zelf een stukje mee kan aan verdienen. Om te vermijden dat de lusten van deze vorm van energieopwekking grotendeels naar kapitaalkrachtige aandeelhouders gaan en de lasten naar de lokale bevolking, vindt Groen dat de inplanting van de windturbines aan een aantal criteria moet voldoen. Zo mogen windturbines geen slagschaduw of lawaai veroorzaken bij omwonenden en moet het negatief effect voor dieren zo minimaal mogelijk zijn. De landschappelijke impact van megaturbines is onvermijdelijk maar die is, volgens Groen, bij een goede inplanting in verhouding veel minder schadelijk dan de sluipende, veel grotere gevaren van kern- of klassieke thermische centrales. Ook hier geldt: we zullen aanvaardbare lasten moeten dragen, willen we genieten van de lusten.

Groen is het eens met de visie van de provincie dat het wenselijk is windmolens te clusteren. Groen is geen voorstander van een verspreiding van windmolens over het volledige Meetjesland. Door clustering wordt de negatieve impact op het landschap sterk beperkt. Groen ondersteunt ten volle de keuze om geen windmolens te realiseren in onder meer het krekengebied en de bossen van het Drongengoed.

 

Maldegem ? Eeklo: lijnvormige inplanting langs N49

Eeklo is toonaangevend in het Meetjesland voor wat het plaatsen van windmolens betreft. Vandaag staan er op het grondgebied van Eeklo 14 windturbines . In het verleden werd geopteerd voor de lineaire inplanting ervan langs de N49 en het Schipdonkkanaal op bestaande of te ontwikkelen bedrijventerreinen. Daarbij bestond/bestaat een duidelijke voorkeur voor financiële participatie van de bevolking in deze projecten. Deze ervaringen met windmolens zijn vrij positief te noemen.

Om in het Meetjesland de visuele hinder van eventuele bijkomende windturbines te beperken, vindt Groen dat in de zone Maldegem ? Eeklo, enkel bijkomende megaturbines mogen toegelaten worden in de lijnvormige zone langs de N 49, waar vandaag al turbines staan. Uiteraard moet een uitbreiding getoetst worden aan de landschappelijke impact maar een concentratie van turbines zorgt o.i. voor minimale bijkomende visuele hinder. Volgens Groen is het plaatsen van een dubbelzijdige rij windmolens langs de N49 dus een te onderzoeken piste. Groen is geen voorstander van het clusterscenario waarbij windmolens geplaatst worden in Zoetendale, Plassendale en Busakker. De voorgestelde clusters leggen volgens ons zowel in Maldegem als Eeklo een te groot beslag op de open ruimte. Ook de impact op bewoning is in deze gebieden veel groter.

Daarnaast vindt Groen dat ook kleinere turbines mogelijk moeten zijn op het bedrijvenpark van Maldegem. Omdat er op dat bedrijvenpark heel wat mensen wonen is het voor Groen onaanvaardbaar dat hier megaturbines zouden komen. Hier kunnen volgens Groen enkel turbines komen die geen groter vermogen hebben dan wat het bedrijf dat er een plaatst, zelf kan verbruiken. Uiteraard mogen ook deze turbines geen hinder veroorzaken voor omwonenden. Het moratorium dat een meerderheid in de Maldegemse gemeenteraad zonder steun van Groen goedkeurde, moet volgens ons dus zo snel mogelijk opgeheven worden om te kunnen meestappen in de positieve windstroom die de provincie voorstelt.

Aalter en Nevele: Scenario duurzame bedrijventerreinen

Het provinciebestuur stelt voor Aalter 2 scenario's voor om windmolens in te planten. Het scenario 'windlandschap E40' en het scenario 'duurzame bedrijventerreinen'. Groen gaat voluit voor het scenario 'duurzame bedrijventerreinen'. Dit scenario voorziet windmolens op de bedrijventerreinen Woestijne- Lakeland in Aalter. Dit scenario is heel doordacht en ook logisch. Groen heeft altijd gepleit voor deze locaties. De windmolens sluiten heel goed aan bij het industrielandschap en is niet nadelig voor mensen en dieren. Belangrijk is wel dat de gedetailleerde inplanting zeer doordacht gebeurt zodat de impact op bewoning (voornamelijk slagschaduw) zo minimaal mogelijk is.

 

Groen is geen voorstander om het windbos langs de E40 uit het scenario "windlandschap E40" te Aalter op korte termijn te realiseren. Dit scenario bevat een aantal troeven, maar ook een aantal nadelen. Vooral de negatieve impact van de inplanting voor vleermuizen en roofvogels is hier het nadeel. Ook landschappelijk is dit scenario minder aantrekkelijk. Turbines inplanten in de omgeving van het beschermde landschap van de Oude Vaart is niet wenselijk. Deze inplantingsplaats moet verder onderzocht. Groen stelt voor om hierbij ook te bekijken of een inplanting meer oostwaarts niet voor minder hinder zorgt.

Groen is ook voorstander om in Nevele langs de E40 windmolens te realiseren.

Burgers en lokale besturen doen mee

Belangrijk is om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij de windmolens, de locatie ervan, maar ook bij de uitbating ervan door hen bijvoorbeeld financieel te laten participeren en nadien een deel van de winst naar hen te laten terugvloeien. In Eeklo, maar ook in het buitenland zijn er succesverhalen. Ook de lokale besturen kunnen hier een actieve rol spelen. Ze begeleiden de locatiekeuze maar kunnen ook de gronden onteigenen waar molens kunnen komen en verlenen bijvoorbeeld een recht van opstal aan energieleveranciers. Met de opbrengst kan de gemeente dan initiatieven financieren die tot doel hebben het energieverbruik van de bewoners te beperken (bvb. ondersteuning van isolatie van woningen).

Niet alleen windenergie

Kiezen voor alternatieve energie is geen of-of-verhaal over windenergie, zonne-energie, biomassa of warmtekrachtkoppeling. Het is een en- en-verhaal. Kiezen voor windenergie is dus een positieve keuze voor alternatieve energie, geen negatieve keuze tegen andere vormen van alternatieve energie. Het is ook duidelijk dat windenergie één van de goedkoopste productiewijzen is en bijvoorbeeld goedkoper is dan gasturbines. Extra windturbines zijn dan ook belangrijk om de energieprijzen onder controle te houden. Het is duidelijk dat energie schaars is. Economisch kan het een enorme troef zijn voor een gemeente/regio om volledig in te staan voor de eigen energieproductie. Willen we onze afhankelijkheid van kernenergie en fossiele brandstoffen beperken en op termijn uitschakelen, dan hebben we alle vormen van alternatieve energie nodig. Laat ons niet in de val trappen van kernenergie lobbyisten die de windenergie zwart maken. Of willen zij misschien het licht uit doen in het Meetjesland?

voor Groen Aalter

Mieke Schauvliege

[email protected] ? 0479 34 40 17

voor Groen Eeklo

Lut De Jaeger

[email protected] ? 09 377 05 48

voor Groen Maldegem

Erwin Goethals

[email protected] ? 050 71 03 45