Onze geschiedenis

Van Agalev-Maldegem naar Groen-Maldegem

1982: De wegbereiders

Agalev kwam voor het eerst op in Maldegem bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Op de lijst stonden slechts 4 namen. Desondanks misten zij maar nipt een zetel. Na de verkiezingen viel de Agalev-werking echter stil in Maldegem. 

 

 

In de verkiezingsfolder van 1982 lezen we: "Agalev is JONG EN NIEUW. De Groenen weten nog niet alles en ze hebben ook voor alle problemen nog geen pasklare oplossingen. Maar ze hebben wel een glasheldere lijn, die moet uitmonden in een andere samenleving. Op plaatselijk vlak willen de Groenen hun ideeën waarmaken. Naar het beleid toe, maar vooral in de samenleving zelf. Op gemeentelijk vlak dus."

Hun krijtlijnen waren duidelijk, die waren ecologisch, vredelievend en basisdemocratisch. Agalev haalde 3,7% van de stemmen in Maldegem, voornamelijk kopstemmen, die voor de jonge partij het bewijs was dat mensen voor de ideeën stemden en dat de partij dus gewenst was in Maldegem.

 

1988: Geert Dhont, ons eerste raadslid

Met de lokale verkiezingen van 1988 in het vooruitzicht vormde zich een nieuwe Agalev-groep te Maldegem. Een groene lijst met 7 kandidaten resulteerde in een eerste groen zitje in de gemeenteraad, dat werd ingenomen door boegbeeld Geert Dhont.

 

 

Gedurende de daaropvolgende jaren verdedigde hij onvermoeibaar de groene standpunten in de raad en leverde met grondige kennis van zaken zowel positieve als negatieve kritiek op het beleid. Via een eigen blad (Groen Zicht) werd de Maldegemse bevolking hierover geïnformeerd. Geert was ook de bezieler van de lokale partijwerking en nam het initiatief voor tal van opgemerkte acties.

 

PROGRAMMA.

Agalev-Maldegem pleitte voor een open beleid met meer inspraak van de burger. Een eerlijke politiek waar iedereen dezelfde kansen kreeg op basis van zijn verdienste. Het programma steunde op een goed milieu-, verkeers- en jeugdbeleid, een sociaal beleid en een "propere" politiek. Geen vriendjespolitiek, geen poenpakkerij met mandaten en cumuls. "Dit alles en nog veel meer bedoelt Agalev als ze spreekt over een alternatief gemeentebeleid, een levend alternatief voor de kleurloze politiek die nu in ons stadhuis bedreven wordt".

Ze vonden de belastingen in Maldegem onrechtvaardig verdeeld omdat ze gelijk waren voor iedereen en dus niet afhankelijk van het inkomen. Het "de vervuiler betaalt-principe betekent dat hoe meer je weegt op het milieu, hoe meer milieulasten je betaalt. Ze pleitten ook voor alternatieve belastingen op kapitaalkrachtigen.

Agalev bracht ook het milieu binnen in de gemeenteraad en voerde ook vele acties, bijvoorbeeld om de vervuiling door de wagen aan te kaarten. Agalev had ernstige kritiek op de milieubeleidsnota in 1993 en klaagde aan dat er geen termijn en prioritisering van de doelstellingen in stonden en dat belangrijke doelstellingen als bermbeheer er gewoon in ontbraken.

 

 

 

Erwin Goethals zei in de vorige legislatuur (2012-2018) over Geert: "Ik voel mij als een mier die naar de Kilimanjaro kijkt, als ik de immense berg werk overschouw die Geert op die 6 jaar tijd heeft verzet. Alles wat wij nu met twee doen, heeft hij in de eerste legislatuur alleen gedaan. En ik durf zeggen: waarschijnlijk met meer resultaat." Geert Dhont was - ondanks dat hij het enige Agalev-raadslid was - bijzonder actief. Hij voegde bijna in elke gemeenteraad agendapunten toe, stelde kritische vragen en diende constructieve voorstellen in. Soms werden die gevolgd door de meerderheid.

 

1994: Geerts werk beloond: een tweede groen raadslid

 

vlnr.rechtop: Jeroen Cromheecke, Vicky Cauwels, Piet Faelens, Dirk De Velter, Marc Caeymaex, Erwin Goethals, Christine Van Craenenbroeck en Geert Dhont; gehurkt: Malik Weyns, Gino Dhont, Karllo Goethals en Piet Van Eenooghe. 

 

De noeste arbeid van Geert werd beloond: na een sobere campagne stemden maar liefst 1331 mensen (8,8%) in 1994 op de 13 kandidaten tellende Agalev-lijst.

 

PROGRAMMA. 

"Agalev wil weer een groene gemeente" en "Agalev wil weer een leefbare gemeente".

Agalev-Maldegem pleitte voor een beter bouwvergunningsbeleid zonder achterpoortjes, voor woonkernen waar fietsers en voetgangers in het voordeel zijn, voor het aantrekken van milieuvriendelijke bedrijven. 

Agalev klaagde in 1995 de onrechtvaardige milieubelastingen aan die geen rekening hielden met inkomen en met hoeveelheid geproduceerde afval, met hun slagzin "algemene belasting = gemene belasting". 

 

De Groenen behaalden een tweede zitje in de gemeenteraad en werden meteen de derde grootste partij in Maldegem (VU en SP verloren al hun zetels). Er werd echter niet op de lauweren gerust: de groene raadsleden, Geert Dhont en Erwin Goethals gingen verder met het voeren van een constructieve oppositie, wat de meerderheid verplichtte om goed op haar tellen te passen... 

 

 

In 1997 kreeg Agalev-Maldegem een zware klap te verduren: haar boegbeeld Geert Dhont kwam om het leven en liet een krater achter "zo diep als de Kilimanjaro". Malik Weyns volgde hem op als gemeenteraadslid. 

Naast het bestaande infoblad Groen Zicht dat halfjaarlijks werd verspreid, gingen zij van start met een maandelijks intern ledenblad (Groen Inzicht) en een eigen website. Belangrijk om de fervente sympathisanten wat vaker en overvloediger in te lichten over hun politieke activiteiten binnen en buiten de gemeenteraad. 

In 1998 vierde Agalev haar 10-jarige aanwezigheid in de Maldegemse gemeentepolitiek. De balans was positief, de partij had gewogen op het beleid, maar er was nog een lange weg te gaan...

 

2000: Rosie, de vrouwelijke invalshoek

De stembusgang van 8 oktober 2000 bracht geen grote verschuivingen teweeg in Maldegem. Agalev realiseerde een bescheiden groei van 303 stemmen tot een totaal van 1634 (of 10,4 % van het kiezerspotentieel), mede dankzij het feit dat zij voor de eerste maal een volledige lijst presenteerde met 27 kandidaten.

 

 

Lijsttrekster Rosie Van Hoecke loste Malik af in de gemeenteraad, bijgestaan door de ervaring en kennis van Erwin die voor nog eens 6 jaren bijtekende -daarin aangemoedigd door 450 voorkeurstemmen-. Met de goede verkiezinguitslag kwam er ook een eerste Groen!-OCMW-raadslid, Stefaan Standaert. In 2004 trouwde Rosie en verhuisde ze naar Aalter. Ze werd vervangen door Thomas Blondeel. 

 

PROGRAMMA.

Het programma van Agalev was opgebouwd rond zeven centrale punten: een echte ondersteuning van 'groen' leven, een veilig verkeer, een volwaardig ontwikkelingsbeleid op gemeentelijk vlak, leefbare kernen in een groene gemeente, een echte verdeling van de macht, echte ambiance voor klein en groot (bibliotheek, gemeentelijk cultuurfonds activeren, oplossing voor de fuifproblemen door het cultureel centrum aan te passen . . . ) en tot slot een pleidooi voor een gezond en sociaal financieel beleid. 

 

2006: Verder op de ingeslagen weg

Er heerste een dubbel gevoel tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Enerzijds was er de twijfel na de voor Groen! rampzalige federale verkiezingen van 2004 en anderzijds was er veel hoop in de vernieuwde ploeg. Er werd weer een volledige lijst samengesteld volgens het ritsprincipe. Stefaan Standaert was lijsttrekker, Sandra Van Hoecke stond op twee en Erwin Goethals duwde de lijst van op plaats 27. We hadden gerekend op een derde zetel. Het lukte net niet. 

 

 

Toch was er grote tevredenheid met de 1717 stemmen en twee zetels. Stefaan koos er voor zijn werk als OCMW-raadslid verder te zetten en werd als gemeenteraadslid vervangen door Sandra, die zetelt naast Erwin. Naast het werk van de mandatarissen werd er binnen de lokale ploeg van Groen! ondertussen in stilte getimmerd aan een betere structuur om met z’n allen te zorgen voor een goede oppositie en om ervoor te zorgen dat Groen! Maldegem er weer stond bij de volgende verkiezingen.

 

PROGRAMMA. 

In 2006 doet Groen! in Maldegem wat ze noemt een Salomonsvoorstel als verkiezingsprogramma, daarmee verwijzend naar Salomon van Maldeghem, kruisvaarder wiens standbeeld op de markt van Maldegem staat. SALOMON is een acroniem en leest als Sociale strijd, Afvalbeleid, Leefkwaliteit, Onderwijs, Milieu, Orden de ruimte, Natuur. 

  • Sociale strijd voor huisvesting, ouderenzorg, kinderopvang, inspraak... en tegen armoede. Groen! werkt een hervorming van de belastingen uit die lichter weegt voor de armen en zwaarder voor de rijken, lichter voor zij die minder afval produceren, zwaarder voor zij die meer afval produceren. Ze pleit ook voor besparingen op de luxe-uitgaven van de gemeente die gebeuren op de kap van de mensen. Groen! gaat voor een hoger percentage van sociale woningen en een verplichte sociale mix in de woonkernen. En pleit voor het maken van een (kans)armoedebestrijdingsplan en voor een seniorenbeleidsplan dat erop gericht is hen tussen de mensen te laten wonen i.p.v. in te zetten op meer rusthuizen. Het OCMW moet minder aan interne werking uitgeven maar meer aan de mensen en het moet een sober en tegelijk krachtig en duurzaam beleid voeren.
  • Afvalbeleid en andere ecologische en energetische knelpunten in een menswaardige economie. Groen! wil meer compostpaviljoenen en wil het huisvuildebat aanzwengelen...: om mensen te stimuleren zo afvalarm inkopen te doen, wordt de prijs van de zakken verhoogd, maar omdat afval volledig voorkomen quasi onmogelijk is krijgt elk gezin een pak gratis zakken. De gemeente moet in haar omgaan met afval een voorbeeldrol vervullen. Groen! pleit qua energie voor aankoop van alleen maar groene stroom, voor meer windmolens en voor energiezuinigheid. Ze ijvert ook opnieuw voor een groen waterbeleid, waarbij de beken open worden gehouden en ecologisch beheerd, om zo ondermeer wateroverlast te vermijden. Maldegem moet een landbouwgemeente blijven, met stimuleren van bio-landbouw en de landbouwers aanmoedigen om mee te werken aan natuur- en milieuvriendelijk landschapsonderhoud. 
  • Leefkwaliteit: cultuur, sport en andere veiligheidsaspecten. Groen! pleit voor meer transparantie en meer samenspraak tussen gemeente en cultuur- en sportverenigingen. Er moet strenger worden ingegrepen om de veiligheid in de gemeente te handhaven, vooral op vlak van verkeer, milieu en vandalisme. 
  • Onderwijs en jeugd. Iedere gemeentelijke beslissing moet eerst aan de jeugdraad worden voorgelegd: zij zullen er het langst de last of de lust van ondervinden. De jeugd moet meer ruimte krijgen, samen met verantwoordelijkheid voor die ruimte. Alle jeugd moet betrokken worden bij jeugdwerk.
  • Milieu en Mobiliteit. De gemeente moet een voorbeeld zijn op vlak van milieu. De milieuraad moet in ere hersteld. Groen! bepleit het fietsgebruik als prioritair vervoermiddel voor alle vervoer, niet alleen recreatief, en dit ten nadele van de auto.
  • Orden de ruimte zoals het hoort: Red Reesinghe en andere behartenswaardigheden. Woonuitbreidingsgebieden waaronder in omgeving Reesinghe, moeten omgezet worden naar landbouw- en natuurgebied. Het aansnijden van de woonzone naast de Ede vlak bij de markt kan enkel als een verantwoord project van inbreiding en versterking van de kern.
  • Natuur. Meer natuur door aankoop slechte landbouwgrond, natuurgebied, door subsidies voor landbouwers voor natuurvriendelijk beheer, door openmaken, vrijmaken of vernieuwing van kerkwegels, ... 

 

2012: Groen bestuurt mee

Opnieuw trekt Groen Maldegem met een volle lijst naar de verkiezingen, getrokken door Stefaan Standaert en geduwd door Dino Lateste. Groen behaalt 1838 stemmen of 11,3% en gaat er dus opnieuw op vooruit.  

 

De kandidaten voor de verkiezingen van 2012

 

 

PROGRAMMA. 

Groen formuleert 11 prioritaire punten waarmee ze naar de gemeenteraadsverkiezingen stapt.

- Financiën:  zwaarste lasten op sterkste schouders, sober investeringsbeleid 

- Wonen:   10% sociale woningen onder de vorm van kleinschalige projecten in bestaande  buurten 

- Ruimte:   omzetting van woonuitbreidingsgebied Reesinghe in landbouw- en natuurgebied,  Maldegem moet een landelijke gemeente blijven

- Ouderen: vergrijzing aanpakken met meer thuiszorg, meer dagopvang, domotica,  buurtzorgwerk en creatieve vernieuwende oplossingen

- Mobiliteit:   voetpaden anderhalve meter breed, overdekte fietsenstallingen bij elk openbaar  gebouw, losliggende fietspaden waar het kan, de bus moet beter en sneller naar Gent, Brugge, Aalter, de kust, de reiziger verdient betere info

- Energie:  lokaal klimaatplan: energiebesparing  en stimulansen voor hernieuwbare energie

- Armoede:   optrekken van steun tot Europese armoedegrens: 1047 euro voor een alleenstaande

- Natuur en milieu:  in elke dorpskern een compostpaviljoen, zo weinig mogelijk afval verbranden,  sloten de nodige ruimte geven creëert mooie natuurwaarde

- Cultuur en  recreatie:  sporthal Van Cauteren wordt recreatie-, cultuur- en jongerencentrum; de kunstenacademies  moeten meer werkingsmiddelen krijgen

- Participatie:  ombudsman aanstellen voor klachten en vragen, wijk- en kermiscomités meer financiële armslag geven om de buurt naast een feest,  ook op andere vlakken te   ondersteunen

- Dorpsprojecten:  Hof ter Ede en Rusthuissite Adegem ontwikkelen als sociaal-ecologische wijken

Groen heeft in haar programma ook uitgebreid aandacht voor de jeugd en kinderen, en ijvert voor ruimte(s) voor jongeren en kinderen: ruimte om deel te nemen (jongerenparticipatie), ruimte om te spelen, ruimte om te organiseren, ruimte om te fuiven, ruimte om te wonen, ruimte om fouten te maken.

 

Ditmaal benutten ze de kans om mee te wegen op het bestuur en ze vormen een coalitie met CD&V die voor het eerst in 30 jaar haar absolute meerderheid kwijt is. Groen heeft twee verkozenen in de gemeenteraad en één OCMW-raadslid, maar haalt bij de coalitie-onderhandeling nog een extra post binnen. Erwin Goethals wordt schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening, Stefaan Standaert wordt voorzitter van het OCMW, Lies Dhondt wordt gemeenteraadslid en Patricia Stokx wordt OCMW-raadslid. 

 

 

In het bestuursakkoord ligt de klemtoon op duurzaamheid en zorg, belangrijke thema's in tijden van economische crisis en de uitdaging van de vergrijzing, bovendien thema's waar de coalitiepartners mekaar makkelijk vinden. 'Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg' is de slogan waarmee Groen samen met CD&V de legislatuur aanvat. Het bestuur wil ook meer betrokkenheid van de bevolking en van de voltallige gemeenteraad in het beleid.

De beleidsprioriteiten en de daaraan gekoppelde financiële middelen worden vastgelegd. Enkele belangrijke keuzes daarin zijn: een grondige herziening van de gemeentebelastingen, met afschaffing van onrechtvaardige heffingen (algemene gemeentebelasting), het evenwichtig verschuiven van het belasten van arbeid naar bezit en het stimuleren van afvalvermindering; het investeren in het vernieuwen van de jeugd- en cultuurvoorzieningen zoals de KUMA, de academie voor muziek, woord en dans, een jeugdhuis en een fuifzaal; het investeren in betere infrastructuur voor de zwakkere weggebruikers; het vrijwaren en toeristisch benutten van het landelijk karakter van de gemeente met haar waardevolle en gevarieerde landschappen; het ijveren naar groenere oplossingen voor Hof ter Ede en het woonuitbreidingsgebied Reesinghe.

Groen Maldegem kan echt wegen op het beleid en kan een aantal zaken realiseren. Zowel Erwin Goethals als Stefaan Standaert gooien zich voltijds in het ambt, en Malik Weyns, voorzitter van Groen Maldegem, draagt bij aan en brengt evenwicht bij de afstemmingen tussen de coalitiepartners en intern bij Groen Maldegem.

De dossierkennis en grondigheid waarmee Erwin Goethals tewerk gaat, zijn toonaangevend. Op 6 jaar tijd slaagt hij erin de ruimtelijke ordening in Maldegem opnieuw in een visie in te brengen, waarbij evenwicht tussen dichte kernen, landbouwgebied en landelijk gebied wordt bereikt.

Stefaan Standaert richt mee het Zorgbedrijf Meetjesland op. Dat biedt een antwoord op de vele uitdagingen van de zorg in de toekomst. Ook van de integratie van het OCMW in de gemeente maakt hij een succes.

Een vollediger overzicht van onze realisaties in de bestuursperiode 2012-2018 vind je op deze pagina of in deze blog

2018: Onverwacht verlies, klein maar pijnlijk

Met 1792 stemmen of 10,6% van de stemmen kent Groen Maldegem voor het eerst in haar bestaan een lichte daling, ondanks een actieve campagne en een sterke kandidatenlijst. Achteraf is het altijd makkelijk om de oorzaken op te lijsten: we waren te weinig in het straatbeeld aanwezig en nauwelijks actief op sociale media, we hebben ons werk in het bestuur blijkbaar onvoldoende belicht en we verloren media-aandacht doordat die ging naar het interne geruzie van coalitiepartner CD&V. 

 

De kandidaten voor de verkiezingen van 2018

 

PROGRAMMA. 

Groen bouwt haar campagne op rond groene speerpunten: We willen levendige kernen met ruimte voor ontmoeting. Met groene, rustige verkeersveilige buurten en verbindingen. Met gezonde lucht en plaats voor zuiver water. We vergroenen de openbare ruimte en geven voetgangers en fietsers voorrang. We investeren in betaalbare woningen en in waterzuivering. In goed onderwijs en cultuur. Een gemeente op maat van inwoners die voor elkaar zorgen en wij voor hen. Álle inwoners.

- Voorrang aan fietsers en voetgangers bij de heraanleg van straten, en verkeersveilige schoolomgevingen

- Een voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zorgaanbod, en woonzorgnetwerken in alle dorpskernen in Maldegem

- Herwaardering van de wijkagent, makkelijk aanspreekbaar op zijn of haar ronde op de fiets of te voet

- Ambtenaar lokale economie moet aanspreekpunt worden voor startende ondernemers en de brugfiguur zijn tussen overheid en zaakvoerders. Groen gaat voor de korte keten, duurzame en circulaire economie en toegankelijk werk

- Groen ondersteunt wijkinitiatieven en streeft naar levendige dorpskernen door voldoende lokale dienstverlening en winkels

- Creatieve ideeën en vrijwillige inzet van enthousiaste mensen moet versterkt en ondersteund worden

- Steun voor landbouwers als producenten van gezond voedsel en als medebeheerders van het landelijke karakter van Maldegem. Groen ijvert voor meer bescherming van ons leefmilieu, gezonde lucht en een stabiel klimaat

- Zwerfvuil aanpakken en gaan voor recyclage!

- Energieproject op de Ede die afvalwater in energie omzet. Groen wil een klimaatschepen die acties voor het klimaat coördineert.

- Groen wil zwaar verkeer uit de dorpskernen weren: minder ongelukken en schonere lucht, en geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De gemeente moet het voorbeeld geven voor de mobiliteit van haar werknemers.

 

Stefaan Standaert en Dino Lateste worden gemeenteraadslid. Patricia Stokx wordt lid BCSD (Bijzonder Comite van de Sociale Dienst).

 

De toekomst tegemoet

Groen Maldegem bestaat meer dan 30 jaar. Sinds 1988 bestoken groenen in de Maldegemse gemeenteraad het bestuur met tergend haalbare voorstellen en leerden intussen de lokale politieke stiel.

Van 2012 tot 2018 voerden groenen zelf mee die tergend haalbare voorstellen uit om de samenleving gezonder, eerlijker, menselijker te maken. 

Ze doen dat zonder politiek dienstbetoon en favoritisme dat tegen het algemeen belang in gaat maar met transparante, rechtlijnige hulpvaardigheid die altijd het algemeen belang dient en die daardoor meestal de zwaksten en de onmondigen nog meer bevoordeelt dan anderen.

Ze doen dat zonder van de hak op de tak te springen maar gestaag werkend aan de uitvoering van een visie op de lange termijn en in de grote ruimte: de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en solidariteit, de uitdaging van de vermenging van culturen en volkeren, de strijd tegen hoge zelfmoordcijfers en schandalige aantallen verkeersslachtoffers, de zorg voor wie uit de boot dreigt te vallen, ...

Ze doen dat zonder gescheld, getier, geroep of hoog oplaaiende emotie maar met verstandige argumentatie, standvastigheid en overtuigingskracht om zo samen met anderen die doelen te bereiken.

De voorbije bestuursperiode heeft aangetoond dat Groen Maldegem met succes het bestuur kan voeren en leiden als de kiezer dat wil. Haar protagonisten hebben kennis opgebouwd en hun groene visie verder uitgewerkt en dragen die nu over aan de jongeren die zich bij Groen Maldegem aansluiten. 

Van underdog is ze gegroeid naar een partij die mee het bestuur uitmaakt, en meer nog: ze is meer dan ooit nodig om de transitie naar een duurzame gemeente mee te begeleiden en vorm te geven. 

Wij werken er hard aan om de kiezer beter te bereiken en te inspireren in de komende maanden en jaren. Verjonging, vernieuwing en verbreding van Groen Maldegem zijn daarbij absoluut noodzakelijk.