Overzicht realisaties, samenvattend document

14 Oktober 2018

Overzicht realisaties, samenvattend document

foto: Reesinghe, een symbooldossier voor Groen Maldegem   Hier vind je het overzicht van onze realisaties ook in pdf-formaat  

In de bestuursperiode 2012-2018 had Groen Maldegem de historische kans om het beleid mee aan te sturen, en de partij heeft die kans echt ten volle benut. In de voorbije bestuursperiode had het beleid duidelijke groene accenten, zeker in de domeinen waarin onze Groen-vertegenwoordigers een mandaat uitvoerden. Met name Erwin Goethals heeft in ruimtelijke ordening en openbare werken zijn Groene stempel meer dan zichtbaar gezet, en Stefaan Standaert heeft als voorzitter van het OCMW zowel zeer professionele bestuursvaardigheid als doorgedreven aandacht voor de zwakkeren in Maldegem in de besluiten mee doorgeduwd.

 

Na de uitgavendrift van de vorige bestuursperiodes en in een tijd van economische crisis moest het budget zorgvuldig worden beheerd, en moest het bestuur de tering naar de nering zetten. Groen pleitte altijd al voor sober bestuur, en toonde hierin dan ook de weg. Tegelijk heeft ruimtelijke ordening een stevig budget gekregen, en is er niet bespaard op de middelen van OCMW. Onze mandatarissen hebben de middelen die ze voorhanden hadden zeer goed benut om voluit in Maldegem groene maatregelen te nemen. Hieronder volgt een overzicht van hun beleidsdaden. Hoewel onvolledig, toont het wel de daadkracht aan van onze groene mandatarissen in het vorige bestuur. Zij hebben de slogan van het vorige bestuur 'Maldegem leeft, werkt, en deelt uw zorg!' ten volle waargemaakt.

 

Belastinghervorming.

Groen heeft mee een belastinghervorming/herverdeling uitgebouwd, waarbij het belasten evenwichtig werd verschoven van arbeid naar bezit, en waarbij afvalvermindering werd gestimuleerd. De jaarlijkse vlaktaks milieubelasting van 50 of 75 euro werd afgeschaft.  In de plaats kwamen gediversifeerde tarieven op het recyclagepark en het behoud van de gratis zone.  Ook de jaarlijks gratis 25 euro voor medium en high afval op het recyclagepark werden afgeschaft. Dit werd gecomponseerd door een pakket gratis huisvuilzakken afhankelijk van de gezinsgrootte. Opcentiemen Onroerende Voorheffing stijgen, personenbelastingen dalen van 8% naar 6,9%. Tarieven op 2de verblijf en leegstand zijn verhoogd, die op onbebouwde percelen is geindexeerd. Er is een belasting op economische bedrijvigheid gekomen, die echter naar de letter werd teruggefloten door de Raad van State en onwettig werd verklaard, helaas want naar de geest was dit voor de Raad Van State wél een rechtvaardige belasting. Het huidige liberale bestuur maakt van die onwettelijkheid helaas gebruik om deze rechtvaardige belasting volledig naar de prullenmand te verwijzen.

 

Afvalbeleid.

De vaste huisvuilbelasting (50/75 euro) is afgeschaft. Wie meer vervuilt, betaalt meer, wie minder vervuilt, kan (bijna) gratis afval brengen naar het recyclagepark of laten ophalen door huisvuilophaling. Afhankelijk van de gezinsgrootte, krijgt de consument een pakket huisvuilzakken gratis, vanaf het volgende pak wordt het wel duurder: wie goed sorteert en afvalarm winkelt, doet voordeel. Bovenop de plaats in het park zijn in Adegem en nabij de KUMA bijkomende compostpaviljoenen opgericht waar de burgers hun GFT afval kunnen brengen op vastgelegde tijdstippen. Er is veel kritiek gekomen in de beginfase op de prijzen in het recyclagepark, die zijn dan ook bijgesteld tijdens de bestuursperiode, maar ze liggen nog steeds (en terecht) hoger dan voordien. Gevolg is wel dat er een drastische daling is van de totale hoeveelheid afval per inwoner per jaar in Maldegem, dat de afvalkost van de gemeente daalt, en dat de afvalbelasting ook daalt. Het groene principe 'de vervuiler betaalt' is bovendien aantoonbaar sterk toegenomen in Maldegem.

 

Bermbeheer.

Groen heeft in Maldegem een historische trendbreuk bewerkstelligd op vlak van maaibeheer. Met ongeveer 350 kilometer gemeentewegen en een gemiddelde maaibreedte van 3 meter, zijn de wegbermen in oppervlakte bij de grootste natuurgebieden van de gemeente: 2,1 vierkante kilometer of 210 ha groot. De impact van ecologisch maaibeheer is er dan ook enorm.

Groen Maldegem zorgde ervoor dat alle wegbermen in Maldegem nu met ecomaaiers worden gemaaid, zowel door eigen Groendienst als door contractors.

Het vroegere klepelen en wegzuigen, vernietigde het bodemleven en de fauna en flora in de bermen. Nu met de ecomaaier waarbij de messen horizontaal draaien tov de grond en waarbij enkel boven de messen weggezogen wordt, blijven de bodem, fauna en flora gespaard. Bovendien zijn die ecomaaiers een stuk zuiniger in verbruik van fossiele brandstoffen.

Maldegem staat hier voorbeeld voor andere gemeenten die deze vorm van bermbeheer willen invoeren. Doordat het maaisel zuiver is, kan het ook weer grondstof worden:  ons Maldegems maaisel wordt verwerkt door Euregio Scheldemond die het opnieuw tot grondstof maakt.

 

 

Waterzuivering.

Ondanks de noodzaak tot besparen, is er veel budget gegaan naar de nodige afvalwaterzuiveringswerken en de daarmee verbonden heraanleg van straten, fiets- en voetpaden. Van extra 1213 inwoners in Maldegem gaat het afvalwater inmiddels naar het waterzuiveringsstation in plaats van de sloot. Bij de heraanleg van straten is maximaal rekening gehouden met ruimte voor fiets- en voetpaden, en zijn auto- en vrachtwagen-ontmoedigende keuzes gemaakt. Gesloten en dichtslibbende afwateringsbuizen zijn vervangen door open sloten, die een eind verderop konden zorgen voor minder overstromingsgevaar omdat het water vastgehouden wordt. En bovendien leverde dit vaak een levendige groene sloot op. Dit werk van waterzuivering moet rond zijn tegen 2027, en Groen Maldegem kijkt er nauwgezet op toe hoe de nieuwe bestuursploeg dit verder aanpakt, en zal zeker de groene kaart bovenhalen als dat nodig is. Kritiek van omwonenden is er zeker geweest, bijvoorbeeld in de Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Verbranden Bos. Verandering is soms pijnlijk, maar het water in sloten leiden in plaats van in ondergrondse buizen  vermindert heel sterk het risico op wateroverlast. Bovendien verhoogt dit de woonkwaliteit en maakt het het verkeer veiliger.

 

KUMA en K-ba.

De enige nieuwbouw gerealiseerd in dit bestuur, is echt wel een verwezenlijking die ons trots maakt. Het is de energiebesparende nieuwbouw naast het oude Kuma-gebouw met meerdere functies: kunstklassen van de KUMA zoals schilderen en beeldende kunst, de academie voor muziek, woord en dans, jeugdhuis Redekiel en repititieruimten jeugdhuis en fanfare, en een polyvalente zaal die dienst doet als fuifzaal maar ook voor zaalsporten e.a. activiteiten wordt gebruikt. De fuifzaal is een box-in-the-box, het geluid wordt opgevangen door de klassen en lokalen eromheen. Bijkomend renoveerden we ook het oude KUMA-gebouw. Oude en energievretende gebouwen konden verkocht worden doordat dit nieuwe gebouw de verschillende functies kon vervullen. Dankzij deze inkomsten werd meteen ook de financiering van dit project haalbaar. Het bestuur kreeg veel oppositie tegen de verkoop van de parking Van Mullem. Niet terecht, want gemiddeld is 40% van de parkeerplaatsen in Maldegem niet in gebruik, en er zijn voldoende alternatieven heel dichtbij.

 

Kleine ingrepen, groot verschil.

Gedurende deze 6 jaren heeft onze schepen van ruimtelijke ordening en openbare werken Erwin Goethals ook zeer vele kleine ingrepen gedaan, die meteen een groot verschil konden maken. Vernieuwingen en herstellingen van voetpaden, fietspaden, fietswandelpaden, vrijmaken en verbreding van trage wegen, aanleg fietsdoorsteken, toegankelijkheid mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de tegelzone voor het gemeentehuis op de Markt waardoor autoverkeer daar niet meer mogelijk is. Ander voorbeeld is de toegankelijkheid, beklinkering en inrichting van de omgeving St-Adrianuskerk te Adegem. Ander voorbeeld is de extra sportinfrastructuur aan de Piramiden in het St-Anna park. De voorbeelden zijn er in overvloed, en het is de eerste maal dat in een bestuursperiode zoveel kleine ingrepen met zoveel positief gevolg voor de bevolking plaats vonden.

 

Nieuwe stijl zonder dienstbetoon.

Vanaf het begin maakten de Groen mandatarissen duidelijk dat Groen niet aan dienstbetoon doet. Burgers worden steevast doorverwezen naar de bevoegde diensten. Dit was een ware stijlbreuk in Maldegem tegenover het decennialange ons-kent-ons politieke dienstbetoon. Groen Maldegem werkt voor alle burgers, en wil daarbij ook maximaal basisdemocratisch werken. Zo werden bepaalde projecten die nog in voorontwerp zaten al met de omwonende bevolking besproken, zodat mensen hun zeg konden doen, en konden bijsturen in het volledige project.

 

Sociaal Beleid

De afgelopen bestuursperiode heeft Groen sterk zijn stempel gedrukt op het Maldegemse sociale beleid. Onder het Groene OCMW-voorziterschap werd tevens een punt gemaakt van samenwerking met alle politieke partijen, meerderheid én minderheid. Groen vindt een breed gedragen sociaal beleid belangrijk. Maldegem kan immers met het lokale sociaal beleid stilaan een toonbeeld zijn voor heel Vlaanderen.

 • Het armoedebeleid werd versterkt met het verhogen van de aanvullende steun voor mensen in armoede met 75 000 euro extra op jaarbasis via twee nieuwe steunreglementen, met name “zorgeloze kindertijd” (gericht op kinderen en school) en “aanvullende steun” (waarbij de OCMW-cliënten meer steun krijgen om zo dichter bij de Europese armoedegrens te komen met hun leefloon). Dit laatste reglement is bovendien gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek “De Budgetstandaard”.
 • Met de scholen werd een samenwerkingsakkoord afgesloten waarbij het OCMW de scholen ondersteunde op voorwaarde dat deze een eigen armoedebeleid op school voerden.
 • Een tweede klemtoon lag op het seniorenbeleid. In Adegem kwam binnen het concept 'senioren onder de toren' een tweede Pastorijgebouw. Het gebouw telt 12 assistentiewoningen in een unieke vorm van samenwonen en zorgverlening, waar heel Vlaanderen komt naar kijken.
 • Het Lokaal Dienstencentrum werd opgestart en groeide uit tot een sociaal centrum voor verenigingen en sociale activiteiten met duizenden bezoekers op jaarbasis. Het Sociaal Huis werd uitgebreid met een thuiszorgloket en het nodige personeel, zodat elke Maldegemnaar er terecht kan met zijn zorgvragen en vragen naar waar hij of zij recht op heeft.
 • Het Sociaal Huis heeft de voorbije jaren de taak opgenomen om elke 80-jarige een huisbezoek te brengen om de dienstverlening in Maldegem voor te stellen en om te polsen naar zorg- en andere vragen.
 • Het Huis van het Kind ging van start. Daarbij werd ook het project “huiswerkbegeleiding” voor kansarme gezinnen opgestart, in samenwerking met de scholen.
 • We zijn een warme gemeente en zijn onze verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers blijven nemen in solidariteit met onze wereld. Met opgespaarde subsidies van de overheid werden vier huizen op de Rijkswachtsite opgekocht voor de opvang van asielzoekers. Groen gaf concrete vorm aan een degelijk integratiebeleid. Binnen de OCMW-werking werd een maatschappelijk werkster vrijgesteld om allerhande projecten uit te bouwen met de scholen (workshops, tolkdiensten, …) en burgers (buddy-werking, praatgroepen, …) en met anderstaligen (vorming over onze cultuur en gewoontes, taallessen, …).
 • Het concept van Woonzorgzone is goedgekeurd tegen het einde van de bestuursperiode. Groen Maldegem kijkt met argusogen toe hoe het huidige bestuur de Woonzorgzone (al dan niet) uitwerkt in Maldegem.

 

Sociaal beleid: goed bestuur

Het breed gedragen sociaal beleid werd ook gekenmerkt door goed bestuur.

 • De schulden van het OCMW (en die van de gemeente) werden met één derde afgebouwd; er was in vorige bestuursperiodes immers zwaar geïnvesteerd in onze lokale zorginfrastructuur.
 • Onze poetsdienst draaide met hoge tekorten die steeds groter dreigden te worden. Daarom werd deze op een sociale manier gereorganiseerd en enkel nog ingezet voor mensen die de zorg écht nodig hebben, daar waar voorheen ook tweeverdieners hier beroep op konden doen.
 • Door de hogere overheid werd de inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke structuren opgelegd. Groen nam zijn verantwoordelijkheid en leidde dit immense proces mee in goede banen, zodat vanaf 1 januari 2018 de nieuwe organisatie kon starten, terwijl we eigenlijk pas tegen 1/1/2019  klaar moesten zijn.
 • Maldegem richtte samen met Evergem en Nevele het Zorgbedrijf Meetjesland op. De verschillende OCMW's zoeken over de gemeentegrenzen heen een antwoord op de vele uitdagingen van de toekomst. De grootste troeven zijn de schaalvergroting en de garanties op een sterke verankering van de openbare zorg. Het Zorgbedrijf wordt een evenwichtige en maatschappelijk verantwoorde onderneming, met een slank en gericht management, en volle focus op kwaliteitsvolle zorg.
 • Hoge kwaliteit voeren wij in het vaandel. Waar die nog niet gebruikt werden, werden tevredenheidsmetingen ingevoerd, om onze dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van de cliënten.

 

Het Zorgbedrijf Meetjesland

De zorg werd openbaar gehouden ipv te privatiseren. In samenwerking met OCMW Evergem en Nevele werd het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht met de bedoeling de thuiszorg (sociale poetsdienst en gezinszorg) en het rusthuis in openbare handen te houden. Zo kan er concurrentie blijven bestaan voor de privé-rusthuizen, op vlak van kwaliteit en van betaalbaarheid voor de burger. Een aantal politieke partijen zien die zorg liever in private handen, gericht op winst. Met Maldegem en onze  partners waren wij de eersten die dit deden over gemeentegrenzen heen! Zo staan we ook sterker.

Door deze organisatievorm werkt onze thuiszorg en het rusthuis bovendien zelfstandiger tav de lokale politiek. De aansturing gebeurt nu veel meer door de leidinggevenden en door de zorgverleners zelf, zodat de focus en specialisatie ten volle op een kwaliteitsvolle zorg ligt.

https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be

 

Toegankelijkheid staat voorop

Toegankelijkheid staat voor Groen voorop: “Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.”In de afgelopen bestuursperiode zette Groen mee een actief beleid hierrond op.

Er kwam een steeds terugkerende sensibiliseringsactie “Red de Stoep” (met dank aan de geëngageerde vrijwilligers). Er is een stuurgroep toegankelijkheid, waarin mensen met verscheiden beperking advies geven aan het beleid. Deze vrijwilligersgroep deed de afgelopen zes jaar ook jaarlijks voorstellen om het openbaar domein en gebouwen  toegankelijker te maken. Het bestuur besteedde hieraan jaarlijks 25 000 euro. Voorbeelden te over: het voetpad aan de kerk in Adegem, drempelloze voetpaden in de seniorenwijk “Lazarusbron” en in Kleit, aangepaste bushalte aan de markt, voetpad aan het kerkhof in het Centrum, enz …

Maldegem sensibiliseerde de handelaars tot het verkrijgen van een   toegankelijkheidslabel.

Maldegem werd door de Vlaamse organisatie “INTER” als pilootgemeente uitgekozen om een charter “Naar een toegankelijke gemeente” op te maken en om hiertoe een evaluatie-instrument te ontwikkelen voor geheel Vlaanderen. Voor het eerst werden alle betrokken gemeentelijke diensten samengebracht om na te denken hoe we in Maldegem de toegankelijkheid beter kunnen waarmaken, daar waar voorheen vooral de inclusie-ambtenaar dit proces moest trekken. Maldegem ondertekende dan ook het vermelde charter.

 

Hof ter Ede

Allicht een van de grootste realisaties was de effectieve stop aan de vroegere plannen voor Hof ter Ede die 290 extra auto's naar de kern van Maldegem en via de markt zou halen, voor vooral dure appartementen. Dankzij Groen Maldegem is de toegang voor auto's niet langer voorzien via de markt en is het aantal ook teruggebracht tot 170. De markt kan op termijn autovrij worden. De woonzone tussen Markt, Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan en de Ede dienen om de kern van Maldegem te verdichten, en de open ruimte rond die kern wordt gevrijwaard als groene long. Het RUP beoogt kernversterking: een bloeiende school, veel werkgelegenheid, een sterk handelsapparaat, genoeg ruimte om te ademen, verstandige toekomstgerichte mobiliteit en een mooi centrum. Groen volgt het RUP Hof Ter Ede waakzaam op in de gemeenteraad vanuit de oppositie. Wij waken erover dat de plannen die voorlagen in de vorige bestuursperiode ook in diezelfde geest uitgevoerd worden. 

 

Nieuwbouw Maricolen en renovatie klooster mogelijk gemaakt

Door ons initiatief voor het RUP Hof ter Ede - een zuivere groeneis na de verkiezingen van 2012 - hebben we ook het nieuwbouwproject Maricolen mogelijk gemaakt. De school is levensnoodzakelijk voor het sociaal, economisch en voor het pedagogisch leven in de kern van onze gemeente.

De gebouwen hebben vandaag een abonimabel energiepeil.

Er is ook begonnen met het renovatiedossier voor het klooster - beschermd monument - dat er belabberd bij staat. Dat is intussen op het terrein te zien van op de markt die door deze ingrepen ook een veel mooiere aanblik zal krijgen. Het grote hekken tussen markt en klooster is hersteld en geverfd, ook het tuintje tussen kloostergebouw en markt is aan een metamorfose bezig en wordt een semi-publieke groenruimte aansluitend op de markt.

Deze realisatie heeft impact op de zowat 1000 leerlingen, 200 personeelsleden, honderden ouders en grootouders, handelaars in het centrum, bezoekers van ons centrum, …

 

4 km nieuwe fietspaden

Met Groen in het bestuur werd niet alleen bijna vier kilometer nieuw en vernieuwd fietspad aangelegd. Er is ook een inhaalmaneuver gebeurd voor wat het onderhoud van bestaande fietspaden betreft. Het groot onderhoud van gemeentelijke fietspaden wordt nu structureel ingepland, het gebeurt nu tijdig voor veilig fietsen en veilig schoolverkeer.

 

Meerdere overdekte fietsenstallingen

In het bestuursakkoord werd overeen gekomen dat er minstens 120 overdekte fietsstelplaatsen zouden bijkomen. Meerdere extra fietsenstallingen werden gerealiseerd:

Recht over de hoofdingang van de kleuterschool op de markt is er de overdekte fietsenstalling voor het personeel van het gemeentehuis. De afsluitbare bergplaats biedt ruimte voor 20 fietsen.

Hierdoor kwamen de fietsklemmen aan het gemeentehuis, die vooral door personeel werden gebruikt, grotendeels vrij waardoor opnieuw meer burgers hun fiets er kwijt kunnen. Er werden in het centrum ook nieuwe fietsklemmen geplaatst.

Drie overdekte fietsenstallingen van het type De Lijn voor telkens 8 fietsen werden op de markt geplaatst. Daarbij werden ook alle bushokjes vernieuwd, en werd aan de kant kasteel een verhoogd perron voorzien.

Er is een bijkomende overdekte fietsenstalling in het St-Annapark nabij het centrum (koetshuis St-Annakasteel).

Er is een overdekte fietsenstalling geplaatst achteraan KUMA en K-ba.

 

Hier volgt nog een onvolledig lijstje van realisaties:
 • De begraafplaatsen Maldegem, Adegem en Kleit hebben een serene parkachtige inrichting gekregen, waarbij o.m. graspaden zijn aangelegd, coniferen zijn vervangen door inheemse bomen, en de inrichting algemeen groener is gemaakt
 • Een verwilderd stuk in het St-Annapark is met een zeer lage kost en door hulp van vrijwilligers omgezet in het Smoefelpark, een eetbaar park of voedselbosje, met een strook voor moestuin, beide in gebruik voor educatie, ecologie, pluktuin, rust.
 • In het Smoefelpark is ook een bijenhotel gebouwd. Andere bijenvriendelijke initiatieven die werden genomen: er worden zadenmengsels voor bloemrijke planten aangeboden, en er zijn sinds 2013 geen pesticides meer gebruikt voor onkruidbestrijding, er wordt uitsluitend met gasbranders en heetwaterunits gewerkt.
 • In de winter wordt gestrooid met een nieuwe vrachtwagen en traktor met een mengsel van water en zout, die tot 3 keer minder zout strooit en een stuk milieuvriendelijker werkt
 • Er is een 2de compostpaviljoen voor Maldegem-centrum opgetrokken naast de KUMA
 • Het MOP-team (Maldegem Ontzettend Proper) werd ingezet om drie verwaarloosde kerkwegels opnieuw toegankelijk te maken voor fietser en wandelaar.
 • Er is een begin gemaakt van energiescans voor prioritaire doelgroepen. Een klimaatteam is opgericht met als doel 20% minder energie en minder CO2 tegen 2020.
 • Toen er boven Noord-Maldegem een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kV (project Stevin) kwam, is er  - samen met het actieve buurtcomité - voor gezorgd dat de oude hoogspanningslijn van 150 kV ondergronds werd gebracht en dat de hinder door magnetische straling beperkt werd tot 13 woningen
 • Na lange oppositiedruk van Groen Maldegem, zijn we nu zelf begonnen met de realisatie van de bufferzone aan het industrieterrein Adegem
 • Op voorstel van jongeren zijn er openbare optrekbars (fitnesstoestellen) geplaatst in het park
 • Er is een schoolfonds opgericht voor onbetaalde schoolfacturen, met schoolcheques als structurele tussenkomst voor mensen met laag inkomen, en een protocol om te komen tot meer kostenbewuste scholen
 • Maldegem belegt zijn tijdelijke overschotten in ethische beleggingen, concreet in spaarproducten van Triodos
 • Er zijn zonnepanelen geplaatst op het gemeentelijk zwembad, op het dak van het Lokaal Opvang Initiatief in de Mevr. Courtmanslaan, en er komen er nog op de serviceflats Merlaan en op het politiekantoor
 • Er zijn groendaken ingericht op dak KUMA en K-ba
 • Gemeentelijke mobiliteit: Groenen geven het voorbeeld, aankoop elektrische fietsen, elektrische auto en autodelen
 • De gemeente verplicht in de K-ba fuifzaal de verkoop van sinaasappelsap van de Wereldwinkel en appelsap bio korte keten, en legt op dat water goedkoop of zelfs gratis moet worden aangeboden.
 • Sinds 2015 wordt de bestaande straatverlichting systematisch door led-verlichting vervangen
 • Dorpskernvernieuwing Dekenij en omgeving Sint-Barbarakerk
 • Verkeersremmende infrastructuur in Adegem
 • Betere fietsinfrastructuur in Verbranden Bos
 • Minder wateroverlast in Heulendonk door wadi's
 • Basisschool Kruipuit 'gek op groen', er is nu ook een weide aangekocht achter de school die zal gebruikt en ingericht worden voor natuureducatieve doeleinden
 • Sensibiliseren automobilisten in schoolomgeving door snelheidsmetingen-smiley verkeersborden

 

 

Het werk is niet af. Groen Maldegem is meer dan ooit nodig voor een groen en sociaal bestuur in Maldegem. Jammer genoeg zitten we sinds einde 2018 niet aan de knoppen, maar zijn we in de oppositie beland. Hoe minder oppositie we moeten voeren, hoe liever wij het hebben, dat zou betekenen dat de nieuwe meerderheid onze groene plannen verderzet. Helaas is dat niet de realiteit. Wij gaan zeer aandachtig de bestuursploeg opvolgen en onze groene kaart trekken waar nodig. Constructief en kritisch tegelijk. Projecten of dossiers die nog lopende zijn, zoals omzetting woonuitbreidingsgebied Reesinghe en Adegem-dorp in natuur- en landbouwgebied, het project Hof ter Ede, het Maldegems Mobiliteitsplan, de afvalwaterzuiveringsprojecten, … al deze volgen wij verder op vanuit de oppositie en zullen wij proberen bij te sturen waar nodig. Wij beseffen vandaag dat bijsturen geen sinecure zal worden, de bestuursploeg die vandaag aan zet is, is overtuigd van het eigen grote gelijk, en is niet zo scheutig op onze opmerkingen in de gemeenteraad of daarbuiten.