Ruimte voor Jongeren & Kinderen

21 September 2012

Ruimte voor jongeren & kinderen Groen vindt ruimte voor jongeren en kinderen heel belangrijk, en dit, jawel, in de ruimste zin van het woord. Jongeren en kinderen mogen gezien en gehoord worden. Ze zijn immers de volwassenen van morgen!  

Ruimte om deel te nemen (jongerenparticipatie)

Jeugdraad.

Een jeugdraad die zich openstelt, is misschien nog het belangrijkste communicatiemiddel om jongeren te bereiken. Te vaak nog worden met de jeugdraad enkel jongeren uit verenigingen bereikt.

Jeugdraden moeten een goede afspiegeling zijn van de doelgroep die zij vertegenwoordigen. Alle jongeren vanaf 12 jaar kunnen en mogen deel uitmaken van de jeugdraad. De jeugdraad moet zelf actief op zoek gaan naar jongeren die mee hun schouders willen steken onder een gemeente op maat van de jongere.

Aanwezig zijn op adviesraden mag ook geen verplichting zijn voor organisaties om hun subsidies te krijgen.

Belangrijk is het dat een jeugdraad zo onafhankelijk mogelijk werkt van de politiek. Schepenen zouden enkel aanwezig mogen zijn op verzoek van de jeugdraad zelf.

Jeugdraden hebben overigens over meer zaken te spreken dan enkel over jeugdbeleid of jeugdwerkbeleid. Jongeren doen immers meer dan in de Chiro zitten en naar fuiven gaan. Ze willen goed onderwijs, een sterk uitgebouwd openbaar vervoer, veilige fietspaden, goedkope woningen. Ook een woonbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid en een mobiliteitsbeleid moeten op maat zijn van de jeugd. De jeugdraad kan in dit opzicht ook zijn vertegenwoordigers krijgen in andere adviesraden, in de cultuurraad en in de programmeringsraad van het cultureel centrum.

Beslissingen die op om het even welk gemeentelijk beleidsdomein genomen worden, moeten volgens Groen vooraf ter advies voorgelegd worden aan de Jeugdraad die in die zin een soort van jeugdgemeenteraad zou moeten worden. Iedere beslissing heeft namelijk het meest gevolgen voor de jeugd. Zij zullen het langst met die beslissingen moeten leven.

Jeugdraden moeten ook agendapunten op de gemeenteraad kunnen brengen. Eén vertegenwoordiger kan daar dan ook beperkt spreekrecht krijgen.

 

Dialoog.

Jongeren bereiken is niet altijd vanzelfsprekend. Jongeren lezen weinig regionaal nieuws en vinden vaak hun weg niet naar de onoverzichtelijke en stijve websites die de meeste gemeenten hebben.

Nochtans heeft de gemeente er groot belang bij dat alle burgers mee zijn met wat er rondom hen gebeurt. Informatie is immers de basis voor participatie.

Daarom moeten gemeenten anders gaan communiceren. De sociale media zijn laagdrempelig en veel sneller dan de traditionele media, maar vragen wel een actief communicatiebeleid en een gemeente die luistert en in discussie treedt met de inwoners.

De gemeentelijke website moet een aantrekkelijk medium worden waar een open dialoog mogelijk is. Burgers kunnen er erg gemakkelijk rechtstreeks aan de schepen of bevoegde diensten vragen stellen. Heel wat administratieve dienstverlening kan online via een e-loket gebeuren. Je kan er ook een afspraak maken met een bevoegde ambtenaar, zodat je niet in de rij hoeft te wachten.

De gemeentekrant spreekt maar weinig jongeren aan. Doelgroepgericht drukwerk, dat jongeren op school of in jongerencafés kunnen vinden, spreekt jongeren aan en informeert hen over interessante projecten .

 

Ruimte om te spelen

De gemeenteraad moet in een verkavelingsverordening opleggen dat er voldoende groenvoorziening en groene speelruimte moet voorzien worden in eventuele nieuwe verkavelingen.

Groen wil dat het jeugdruimteplan niet alleen impact heeft op de speelterreintjes en speeltuintjes die er vandaag zijn. Het jeugdruimteplan moet impact hebben op de straten, de pleinen, de braakliggende gronden, de tuinen, de bossen? overal kunnen speelse elementen de jeugd stimuleren om te spelen. De jeugd moet méér ruimte krijgen.

De nog bestaande groene open ruimte moet daarom optimaal bewaard blijven.

Groen Maldegem ijvert er al jaren voor om het gebied ten westen en noordwesten van Reesinghe dat vandaag op het gewestplan staat ingekleurd als woonuitbreidingsgebied om te zetten in landbouw- en natuurgebied., de functie die het gebied nu in realiteit heeft.

Groen zorgde er via een tussenkomst in de gemeenteraad ook voor dat een ontwerpartikel dat bepaalde dat het gebruik van skateboards niet is toegestaan, behalve op de specifiek daarvoor ingerichte skate-terreinen, werd afgekeurd. Dus skaten mag in Maldegem ook op straten en pleinen, ook in je eigen buurt, of je nu 10 bent en wiebelend op je plank probeert te staan, of 18 en de meest ingewikkelde stunts kunt uithalen.

Het reglement op speelstraten moet in de buurten en wijken gepromoot worden. De gemeente moet daarbij vooral het standpunt van de kinderen of spelende/rondhangende jongeren verdedigen.

Groen ijvert ook al lang voor de aanleg van basketbalpleintjes.

 

Ruimte om te organiseren

Jongeren moeten gewaardeerd worden voor hun vrijwillige inzet in jeugdwerk of andere initiatieven door het voorzien van een keuze aan mogelijkheden: sport- of cultuurabonnement.

Alle monitoren op het speelplein hebben recht op een gelijke vergoeding.

Er moet meer gezocht en aangedrongen worden om alle jeugd (ook kansarme jeugd, kinderen van asielzoekers en politiek vluchtelingen, mensen met een beperking, ?) bij jeugdwerk te betrekken.

De gemeente moet verder haar ondersteunende en stimulerende rol spelen bij de werking van 'De Redekiel'.

De gemeente moet de jeugdbeweging ondersteunen bij het realiseren van een deftige infrastructuur voor hun werking.

 Niet alleen het jeugdwerk, maar alle sociaal-culturele initiatieven moeten projectmatig door de gemeente ondersteund worden op basis van een te ontwerpen reglement, waarbij lidmaatschap van een vereniging of van een gemeentelijke culturele raad geen voorwaarde is. Daardoor creëren we een voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en sociale culturele weefsels (bv. wijkraden, maar ook LETS-groepen, skaters, e.d.m.).

De gemeente moet het gebruik van de nieuwe infrastructuur daar op afstemmen.

Kortom, kansen geven aan lokale creativiteit.

 

Ruimte om te fuiven

De evenementenhal in de Industrielaan moet geschrapt worden uit het aanbod. Fuiven op deze plaats, dus buiten de dorpskern is nefast voor netwerkvorming, voor weefsel tussen mensen in het dorp, voor de verdraagzaamheid naar jongeren toe en vraagt de jongeren te weinig om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De Industrielaan is verkeersonveilig en de jongeren moeten de N9 dwarsen (weg met het hoogste aantal verkeersslachtoffers!).

 Wij blijven bij ons standpunt om van de sporthal 'Van Cauteren' een polyvalente, akoestisch en energetisch goed geïsoleerde en goed gecontroleerde jongeren- en cultuursite" te maken. Hierin is er behalve voor grote fuiven ook plaats voor optredens, recreatieve sport, gezellig samenzijn, ?( cfr. Eeklo waar de  jeugddienst, het  jeugdhuis De Lochtink en een polyvalente zaal in één jeugdcentrum te vinden zijn).

Zolang in Van Cauteren geen volwaardige fuifzaal gerealiseerd is, moeten grote fuiven gespreid worden over de bestaande zalen.

 Bij grote evenementen in Gent of Brugge (Gentse Feesten, Cactusfestival, oudejaarsavond,?) moeten de nachtbussen doorgetrokken worden tot Maldegem. Nu zijn deze nachtbussen beperkt tot Eeklo en Sijsele en wordt Maldegem overgeslagen.

Ook de laatavondlijnen die werden afgeschaft dienen opnieuw ingevoerd te worden.

Gent moet via een directe lijn bereikbaar zijn, en ook de lijn naar de kust dient uitgebreid te worden.

 Jongeren kijken niet naar de gemeentegrenzen bij het uitgaan. Buurgemeenten moeten elkaar consulteren bij het inrichten van evenementenhallen en fuifzalen in plaats van elkaar tegen te werken om subsidies binnen te halen.

Gemeenten kunnen ook gemeenschappelijk investeren in jeugdinfrastructuur en ervoor zorgen dat deze infrastructuur gemakkelijk bereikbaar is vanuit alle gemeenten.

 

Ruimte om te wonen

Jongeren die na hun afstuderen op eigen benen willen staan en alleen willen gaan wonen vinden zeer moeilijk een betaalbare woning.

De gemeente moet via een reglement het woonbeleid sturen, met aandacht voor nieuwe woonvormen (bv. generatiewonen, kangeroewonen, co-housing enz.) en vanuit ecologische uitgangspunten. Zij dient voorwaarden op te leggen zoals het voorzien van o.a. kleinere woningen of studio's voor "starters", sociale koop- en huurwoningen.

 

Ruimte om fouten te maken

Het gevoel te weinig ruimte te krijgen om te denken, te bewegen, te spelen, rond te hangen, veroorzaakt soms verveling en vandalisme. De jeugd moet in deze gemeente de ruimte krijgen om ongecontroleerd hun zin te kunnen doen, zonder dat dat hen ontslaat van de verantwoordelijkheid voor wat er in die tijd en in die ruimte gebeurt.

Vaak worden jongeren geviseerd als het gaat over vandalisme en nachtlawaai.

Het gaat hier echter over een kleine minderheid van onze jongeren, en ook volwassen maken zich schuldig aan vandalisme.

 De politie moet in eerste instantie veel meer preventief aanwezig zijn om overtredingen te voorkomen. Politieagenten die in wagens patrouilleren missen veel van wat er op straat gebeurt. Een politieagent te voet of met de fiets is veel meer aanspreekbaar.

In tweede instantie moet die politie bij overtredingen onmiddellijk ingrijpen om erger te voorkomen en om degenen die vergrijpen plegen duidelijk te maken dat dit of dat niet kan.

Beleidsmatig wil Groen dat de Maldegemse politie preventie, regels, controles en sancties planmatig aanpakt, bv. rond de problematiek vandalisme in het park en de fietsenstalling aan het station.

Veiligheidsbeleid is meer dan het inzetten van politieagenten. Een integraal veiligheidsbeleid focust ook op preventie: gelijke onderwijskansen, werkgelegenheid, kwalitatieve huisvesting, sociale stadsvernieuwing en een actief jeugdbeleid.

 Ook de gemeenschapswachten moeten op straat aanwezig zijn om overtredingen in het kader van de gemeentelijke administratieve sanctie vast te stellen en te rapporteren.

Boetes zijn niet alleenzaligmakend, en zeker bij jongeren geen oplossing. We pleiten daarom voor maximale inzet van bemiddeling (zowel bij minderjarigen, waar bemiddeling verplicht is, als bij meerderjarigen) en herstelgerichte taakstraffen.

Soms werkt het om mensen constructief te helpen hun leven vorm te geven. Soms is echter ook een bestraffende aanpak nodig. Belangrijk is deze twee factoren samen als een geheel te zien binnen een veiligheidsbeleid.

De bedoeling is niet dat iemand die een crimineel feit begaan heeft nog gefrustreerder geraakt, wel dat voorkomen wordt dat die persoon hierin verder gaat.

 Specifiek wat jongeren betreft zouden de gemeenschapswachten een veel grotere rol kunnen spelen wat betreft preventie en signaliseren van problemen. Ze zouden jongeren kunnen aanspreken op hun gedrag, interesse tonen voor hun bezigheden. Indien de gemeenschapswachten dit niet kunnen opnemen dan zou een jongerenwerker verbonden aan de jeugddienst (jongereninfomatiepunt) deze taak op zich kunnen nemen.

Mits een goede begeleiding van deze jongerenwerker kunnen jongeren ook zelf opgeleid worden om eerstelijnshulp en advies te bieden aan anderen jongeren (jeugdadviseurs), of als meldpunt waarbij andere jongeren terecht kunnen met problemen, melding van overlast, afval, ? die de schoolgaande jongeren dagelijks ondervinden bij het van en naar school gaan. Ook binnen de schoolmuren verzorgen zij informatie aan jongeren (schoolspotters).

 Op deze manier kunnen jongeren toegeleid worden naar het jeugdwerk, of doorverwezen naar de drugspreventiedienst of een andere hulpverleningsdienst, uitleg krijgen in verband met vakantiejobs, werk zoeken, de mogelijkheden die er zijn om zelf activiteiten te organiseren  e.d.m.

Er moet in onze gemeente sowieso meer aandacht besteed worden aan gezondheidspreventie (zowel lichamelijk als geestelijk), ook specifiek gericht naar en geschikt voor jongeren.

Jongeren moeten in hun eigen gemeente kunnen worden opgevangen en begeleid.

Laten we ook zeker niet vergeten dat jongeren immers door volwassenen worden opgevoed!

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk, en vaak hebben ouders het zelf moeilijk. Zij zouden daarom gemakkelijk toegang moeten hebben tot initiatieven voor opvoedingsondersteuning.

Maldegem maakt samen met Aalter en Knesselare deel uit van het intergemeentelijk lokaal overleg opvoedingsondersteuning. Belangrijkste doelstelling van dit overleg is een antwoord te geven op de meest uiteenlopende opvoedingsvragen waarmee (groot)ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar te maken krijgen. In Maldegem werd een personeelslid van de Jeugddienst aangesteld als coördinator opvoedingsondersteuning. Hopelijk blijft dit overleg niet steken in oeverloze vergaderingen, maar worden er daadwerkelijk blijvende initiatieven uitgebouwd die nauw met elkaar samenwerken (bv. speelotheek, jongpluswerking jonge mama's, tweedehandswinkel sociaal huis, het kookproject van het OCWM, time-outprojecten enz.)

 

Namens Groen Maldegem,

Sandra Van Hoecke en Brendan De Baets