12 ha bedreigd inclusief parkgebied in Reesinghe!

06 Oktober 2020

12 ha bedreigd inclusief parkgebied in Reesinghe!

foto: links van de Oude Kasteeldreef: de toegang tot de geplande verkaveling ligt in Parkgebied!  

Maldegems bestuur en bouwpromotoren verzwijgen de waarheid over Reesinghe. Nieuwe elementen duiken op. Toegang geplande verkaveling ligt op het Gewestplan in Parkgebied!

 

Gemeenteraadslid Stefaan Standaert vroeg bij de gemeente het dossier van Reesinghe op. Er bleek niks te bestaan, op een aangevraagd juridisch advies na. Daarnaast wees een attente volger ons op een dossier dat de projectontwikkelaars indienden bij de dienst ‘Milieu Effecten Rapport’: daarin blijkt ondermeer dat er méér dan 6.5 ha open ruimte bedreigd is door bebouwing! Met name in totaal ongeveer 12 ha!

En als klap op de vuurpijl kan je op het Gewestplan ontdekken dat de projectontwikkelaars de toegang tot hun geplande verkaveling willen aanleggen in een stuk vastgelegd  parkgebied.

 

 

Op het gemeentehuis van Maldegem bestaat over de plannen van het bestuur om een deel van Reesinghe in eigendom te krijgen en te bebossen, geen enkel dossier. Ondanks de verklaringen hierover van bestuur en burgemeester in de pers. Raadslid Stefaan Standaert legde hierover bij de toezichthoudende overheid een klacht neer.

 

Het is duidelijk dat het bestuur de waarheid wil verdoezelen. Een attente volger wees er ons begin juli op dat de projectontwikkelaars van de verkaveling in Reesinghe bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier indienden voor ontheffing van de opmaak van een Milieu Effecten Rapport. Daaruit konden we veel leren over het geplande project. Vooral slecht nieuws eigenlijk, mocht dit project ooit gerealiseerd worden tenminste. (Voor dit document, gebruik de link:  https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5964.pdf )

 

Het goede nieuws: de projectontwikkelaar wordt door Omgeving Vlaanderen wel degelijk verplicht om een milieu-effecten-rapport op te maken voor zijn project. De ontheffing ervan wordt dus niet aanvaard.

 

Het kwalijke nieuws:

Er wordt veel méér dan 6.5 ha Reesinghegebied bedreigd door woonbebouwing! Opvallend is dat een deel van het woonuitbreidingsgebied (zie bijgevoegd bewerkt plan uit vermeld dossier, blauwe stip 1) niet aan de gemeente overgedragen wordt!!! Meer bepaald blijft het deel boven - ten noorden van de Kapellestraat - in de hoek met de Koning Albertlaan, in het bezit van de projectontwikkelaars. Dat betekent dat na verloop van tijd ook dit gebied nog kan verkaveld worden?!

Het bestuur beweert dat het Reesinghegebied in oppervlakte verdubbelt. Welnu, niks is minder waar. Als de plannen van het bestuur en de projectontwikkelaars doorgaan, dan verdwijnt er meer dan 12 ha open ruimte in het Reesinghegebied!

In de plannen wordt een noodontsluiting van de verkaveling voorzien naar de Kapellestraat voor het geval er wegenwerken zijn aan de hoofdontsluiting. Nu nog een dreef, straks een verharde weg?! (zie blauwe stip 2)

De beschermde Kasteeldreef wordt niet gerespecteerd: van aan de Brugse Steenweg loopt de hoofdontsluiting van de geplande verkaveling vlak naast de dreef, verderop staan tal van tuinhuizen ingepland net naast de dreef. Beschermde dreef?! (zie blauwe stip 3)

 

 

En als klap op de vuurpijl:

Op het Gewestplan (zie bijgevoegde print gewestplan) kan je zien dat het parkgebied van Kasteel Reesinghe ter hoogte van de Brugse Steenweg, richting Kapellestraat, een kleine strook omvat links van de Kasteeldreef. De afbakeningslijn van het parkgebied loopt op het Gewestplan immers 2 mm (op schaal) naast de door erfgoed beschermde Kasteeldreef. Dit komt overeen met het bosje dat daar gelegen is. Deze bosstrook is destijds bewust ingekleurd als parkgebied, mede omdat deze ook terug te vinden is in de Atlas van biologische waardevolle gebieden. Groen Maldegem stelt dus vast dat de ontwikkelaars en het bestuur van plan zijn om de toegangsweg tot het bouwproject aan te leggen in een vastgelegd en erkend parkgebied. Dit is wettelijk onmogelijk.

 

 

 

Bovenstaande luchtfoto van zomer 2018 en de foto van de Oude Kasteeldreef vanop de Brugse Steenweg brengt die bosstrook ook duidelijk in beeld.