Respect voor het personeel ontbreekt

12 Oktober 2020

Respect voor het personeel ontbreekt

Tevredenheidsmeting bevestigt de weinig respectvolle houding van het bestuur ten aanzien van het personeel.   Gemeenteraadslid Stefaan Standaert (Groen) en Valerie Taeldeman (CD&V) roepen zowel in de gemeenteraad als in onderstaande perstekst het bestuur op om de tevredenheidsmeting ernstig te nemen en haar grondhouding naar het personeel aan te passen     Vertrouwensbreuk en ontevredenheid bij het personeel t.a.v. het bestuur   Al maandenlang horen CD&V en Groen Maldegem klachten van ontevredenheid bij personeelsleden van gemeente- en OCMW-bestuur. Tal van personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd en kunnen op te weinig respect rekenen vanuit het bestuur. Deze ontevredenheid uit zich nu heel duidelijk in de tevredenheidsmeting die werd uitgevoerd tijdens de 2de helft van juni 2020. Wij hebben de resultaten van deze meting opgevraagd en we moeten vaststellen dat vooral het bestuur zelf een grote verantwoordelijkheid heeft in de slechte scores.  Zo geeft één op de drie werknemers aan niet tevreden te zijn met de werkgever (zij geven het bestuur een score van minder dan of gelijk aan 5 op 10!) Opvallende vaststellingen en vermelde opmerkingen zijn: Het bestuur toont te weinig respect voor het personeel, Er is een gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen bestuur en personeel, Het bestuur heeft te weinig kennis en te weinig inzicht in het takenpakket van de gemeentelijke diensten, Het bestuur toont te weinig waardering voor het personeel, De waarden van de gemeente worden door het bestuur zelf niet beleefd, Het personeel krijgt te weinig kansen van het bestuur waardoor veel personeelsleden gedemotiveerd zijn. Op de naleving door het bestuur van de waarde ‘vertrouwen’, geeft 66 % van het personeel aan dat dit ‘sterk afwezig’ of ‘eerder afwezig’ is bij het bestuur. Kortom, er is sprake van een nooit eerder geziene vertrouwensbreuk van het personeel in het bestuur. De kritiek van het personeel ten aanzien van het bestuur is heel ernstig te nemen. Mensen haken af en denken eraan de gemeente te verlaten. De motivatie van het personeel krijgt een deuk.   Een sterke personeelsploeg   Het is zonde dat de werking van onze gemeente dreigt te leiden onder de houding van het bestuur! Te meer omdat uit de meting blijkt dat het personeel zelf gepassioneerd is door hun job, dat er een grote verbondenheid is tussen het personeel, dat de meesten een goede relatie hebben met hun leidinggevende en dat er veel expertise en talent aanwezig is bij het personeel. Deze sterktes mogen niet verloren gaan.   Het antwoord van het bestuur: “Wij wassen onze handen in de onschuld”   Groen en CD&V brachten hun verontrusting over deze situatie aan op de gemeenteraad van 30 september. Wij vroegen wat de bestuursleden binnen hun rangen zouden ondernemen om het vertrouwen en de tevredenheid bij het personeel te herstellen. Het antwoord was ontluisterend voor elke Maldegemnaar. Het bestuur ontkent haar verantwoordelijkheid in deze vertrouwensbreuk en stelt dat wij de tevredenheidsmeting verkeerd en te eenzijdig gelezen hebben. Het bestuur wast haar handen in de onschuld en speelt de zwarte piet door aan de algemeen directeur. Het bestuur doet dit op een totaal onrespectvolle manier! De resultaten van tevredenheidsmeting werden begin september op het college voorgesteld. Toevallig of niet, maar kort na deze voorstelling maakte het bestuur in de pérs bekend dat men niet langer tevreden is over het functioneren van de algemeen directeur. Dit laatste is ongezien en decretaal ‘not done’: de evaluatie van een personeelslid hoort thuis in de privé-relatie tussen werkgever en werknemer. Dergelijke materie kan enkel in besloten vergaderingen aan bod komen. Voor ons is het duidelijk: het rapport tevredenheidsmeting staat bol van negatieve opmerkingen ten aanzien van het bestuur en niet ten aanzien van de algemeen directeur. Het is ondertussen ook duidelijk dat het merendeel van het personeel de algemeen directeur steunt. Ook de vakbond ACV luidde de alarmbel door een open brief te richten aan het bestuur.   Oproep aan het bestuur   Tot op vandaag werden de resultaten van de tevredenheidsmeting niet voorgesteld aan het personeel. Dit zal wellicht op korte termijn gebeuren. Groen en CD&V roepen het bestuur op om ‘in eigen boezem te kijken’ en haar grondhouding t.a.v. het personeel te wijzigen. Alleen zo kunnen alle krachten gebundeld worden om tot oplossingen te komen en om opnieuw een aangenaam werkklimaat te creëren voor de vele personeelsleden. Het personeel en de leidinggevenden verdienen dit in alle geval!