Aanpassingen aan het meerjarenplan doorgelicht

29 December 2021

Aanpassingen aan het meerjarenplan doorgelicht

foto: Op deze plaats zou het nieuwe Cultureel Centrum komen. Het bestuur koos voor gronden die in private handen zijn. Ze zijn bovendien bestemd voor zorgwoningen en niet voor een Cultureel Centrum.    

In de gemeenteraad van 16 december werden de aanpassingen aan het meerjarenplan voor 2022 besproken. Groen Maldegem legde de vinger op toch wel veel zere plekken. 

 

Onduidelijk en niet transparant

De update aan het meerjarenplan is zeer moeilijk te volgen door de vele verschuivingen van acties naar niet-prioritair of overig beleid. Dit jaar zijn het grote verschuivingen, zogenaamd om het efficienter te maken, maar het maakt het hele meerjarenplan nog onduidelijker. Er is bijkomend een totaal gebrek aan transparantie. De acties waarover het bestuur aan de gemeenteraad wil/moet rapporteren zakt van 60 tot amper 10 - en over deze 10 acties krijgen we bovendien zeer weinig toelichting. Zo bijvoorbeeld zijn er de investeringen in de sportinfrastructuur, goed voor 3,1 miljoen verspreid over 2022 en 2023. Wat zit daar nu precies in? Geen uitleg door de schepen van sport, Glenn Longeville. Waarom wordt daar altijd zo geheimzinnig over gedaan?

 

Maldegemnaar wordt een top-schuldenaar

Tegelijk stijgen de investeringen met 8,3 miljoen sinds de oorspronkelijke meerjarenplanning en er zitten vele prestigeprojecten bij. Een aantal investeringen zijn niet voor het nut van de Maldegemnaars. Het gaat intussen om een overmoedig en buitensporig investeringsprogramma van 65 miljoen. De gemeentelijke schuld zal verdrievoudigen van minder dan 20 miljoen in 2019 tot 60 miljoen in 2025.  De schuld per inwoner wordt viermaal zo hoog als in 2019, namelijk van 625 euro per hoofd naar 2500 euro per hoofd.  Daarmee zit Maldegem in de top-schuldgemeenten in Vlaanderen. Enkel 17 gemeenten van de 300 hebben een schuld per inwoner boven de 2000 euro. De meeste daarvan zijn centrumsteden waar een dergelijke schuldgraad verantwoord kan worden. Dit is anders in Maldegem, een grote landelijke gemeente.

 

Nieuw Cultureel Centrum legt een hypotheek op de toekomst, schrappen dus en meer investeringen in de aanpak van de klimaatcrisis!

Concreet stellen wij in de eerste plaats het nieuwe Cultureel Centrum in vraag van maar liefst 25 miljoen. De Maldegemnaar vraagt daar niet om. Tot op vandaag speelt er trouwens nog geen enkele concurrentie ten aanzien van de huidige concrete projectontwikkelaar die bovendien veel te duur is. Er wordt niet onderhandeld over de kostprijs. De ontwikkelaar bepaalt zelf zijn prijs, zonder concurrentie van andere ontwikkelaars. Deze aanpak staat toch zeer ver van een gezonde bedrijfscultuur. Deze investering zal ook de exploitatiekosten vanaf 2025 de hoogte in jagen, met 650 000 euro per jaar, zonder de leningslasten. Wat zullen de bestuursmogelijkheden voor de toekomst nog zijn als niet alleen een grote schuld wordt gemaakt, maar ook de jaarlijkse exploitatiekosten de pan uit swingen?  Op de schop dus met dat plan voor een nieuw CC. Verschuif een deel van het budget naar de aanpak van de klimaatcrisis, waar vandaag ondergeïnvesteerd wordt.

 

'Meer natuurbeleving' rijmt niet met de huidige bomenkap

Het project 'Meer natuurbeleving' van 2,85 miljoen bevat de vergroening van de markt. Wij vragen om de vergroening van de markt voor 1,5 miljoen daaruit te schrappen, omdat dat niet gaat om meer natuurbeleving. Over de overige 1,3 miljoen is ook geen duidelijkheid, waar gaat dit concreet in geïnvesteerd worden? Trouwens, 'meer natuurbeleving' staat in schril contrast met de concrete kap van bomen overal in Maldegem, bijvoorbeeld de kap van 51 mooie lindes recentelijk op de Ringbaan en Kallestraat, waarbij kleine bomen met sierwaarde in de plaats komen. Die nieuwe boompjes dragen veel minder bij aan CO2-afvang en droogte- en hitte-bestendigheid.

 

Centralisatie van diensten: duur en niet efficiënt

De oorspronkelijke 1,5 miljoen voor het samenbrengen van alle diensten rond de markt is intussen opgelopen tot 3,5 miljoen.  Dit project loopt al 2 jaar, maar we krijgen geen informatie. Wijzelf zien de meerwaarde van deze dure verhuis van de diensten niet in. De verhuis van OCMW naar het centrum bijvoorbeeld creëert eerder een hogere drempel om bij het OCMW aan te kloppen.

 

Wat wij wel goed vinden

We zijn verder wel positief over: de ontwikkeling van het industrieterrein, de verderzettingen van de rioleringsprojecten - de zogenaamde SPAMs -, de ontmoetingscentra in de kernen, het dienstverleningsconcept, de digitalisering, de verledding en het armoedebeleid. Laat ons ons wel behoeden voor leegstand in de kernen en bijvoorbeeld ook een kerkenplan scherpstellen.

 

Drie grote teleurstellingen

Na 3 jaar personeelsbeleid zien we een absolute leegloop in alle diensten terwijl er al 4 miljoen werd uitgegeven voor dure externe consultants. Wij zijn teleurgesteld over de mobiliteitsvisie waarbij er geen oog is voor de zwakke weggebruiker. We denken ondermeer aan de renovatie van de Stationsstraat, waar de voetganger in de kou blijft staan omdat de voetpaden niet verbreed worden. Er is in het beleid ook geen oog voor toegankelijkheid voor senioren en personen met een beperking.

Onze grootste teleurstelling tenslotte is die in de werking van de burgemeester en zijn college, het ruziemakend kibbelkabinet van Maldegem.