Maldegemse Bouwcode 2021 geschorst door hogere overheid

30 Mei 2021

Maldegemse Bouwcode 2021 geschorst door hogere overheid

Deputatie schorst Bouwcode 2021 In de gemeenteraad van maart 2021 lag de definitieve vaststelling van de Bouwcode 2021 voor die een geheel van regels voorziet voor het bouwen van eengezinswoningen, meergezinswoningen en verkavelingen in Maldegem. Dit werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd in de gemeenteraad. Groen Maldegem gaf aan bij monde van gemeenteraadslid Stefaan Standaert dat in geval deze bouwcode verordenend is en dus verplichtend, dat er dan zeker een plan-MER-studie (Milieu Effecten Rapport) nodig is. Ook de provincie had er in haar advies vooraf op gewezen dat dit moest onderzocht worden. Maar zoals zo vaak de voorbije jaren, legde het bestuur dit advies naast zich neer. Deze week vernamen we dan ook dat de provinciale deputatie de Bouwcode 2021 schorst omdat een plan-MER of minstens een plan-MER-screening nodig is.   Groen Maldegem heeft vooral inhoudelijke en fundamentele kritieken Behalve het ontbreken van een plan-MER dat uiteindelijk tot schorsing leidt nu, heeft Groen Maldegem heel wat inhoudelijke en fundamentele kritieken op deze Bouwcode 2021. We lijsten ze even op: Gebrek aan communicatie in kranten en media om het openbaar onderzoek aan te kondigen Gebrek aan inspraak en participatie van burgers Geen tweede commissie georganiseerd om de gemeenteraadsleden te informeren over de talrijke wijzigingen aan de ontwerptekst Geen omkadering en visie, wat leidt tot onduidelijke en verwarrende regeltjes Onduidelijk wat nu precies verordenend is en wat niet, wat leidt tot subjectieve invulling Betwistbaar straatbeeld zoals het verplicht wit-kalken in Middelburg, het verbod van blinde gevels of gevels met 40% garages in straatbeeld en appartementen in de Gidsenlaan. Kleine, smalle percelen mogen geen garage in de gevel opnemen maar de eigenaars worden dan wel verplicht de belasting van 12 500 euro te betalen. Dit zijn nieuwe lasten op de schouders van de kleine eigenaars. Richtinggevende bepalingen waarvan mag worden afgeweken zijn juridisch onduidelijk, waardoor verkavelaars parkeerplaatsen en groene ruimte kunnen afkopen door te kiezen voor eenmalige belastingen. Dit zal leiden tot juridische twijfelgevallen en ruimtelijke willekeur.   Vervang het vergun-en-belast systeem door visie-en-samenwerking Als een gemeente een bouwcode uitwerkt, heeft dat vaak te maken met vooruitstrevende doelen voor ondermeer klimaat en leefmilieu waarmee ze verder gaan dan de Vlaamse bouwcode. In Maldegem is dat niet het geval. De bouwcode 2021 zal allicht evenveel problemen creëren als ze oplost. Wij zijn dan ook niet overtuigd dat dit de juiste aanpak is. In Maldegem is gekozen voor een handvol bindende regels en een handvol losse regels in combinatie met extra belastingen, een stuk onduidelijkheid en tekort aan visie, en een aanpak die vermoedelijk start bij de vergunning en stopt bij de belastingheffing. Wij verwijzen naar andere gemeenten, bijvoorbeeld Nijlen, waar de gemeente een duidelijke visie op haar ruimtelijke orde opstelt in zeer nauw overleg en transparantie met haar bewoners en met alle betrokkenen. Dat vormt het kadervoor de gemeentediensten om samen met haar burgers, architecten en andere belanghebbenden concrete bouwprojecten mee aan te sturen en op te zetten. Eerst de visie op een duurzame ruimtelijke ordening, daarna samen met alle belanghebbenden deze visie concreet vorm geven. Ook in Maldegem zou dat verfrissend zijn. We mogen immers nog vele jaren in deze gemeente samen leven en wonen.