Maak werk van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

31 Oktober 2021

Maak werk van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

We staan aan de vooravond van de COP26, de 26ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties waaraan ook ons land deelneemt. De verwachtingen zijn hooggespannen. Voor klimaatbeleid en klimaatacties is het nu of nooit. Voor de toekomst van onze kinderen en toekomstige generaties moeten alle landen nu echt klimaatambitie tonen én waarmaken. Ook België, ook Vlaanderen.

 

Vlaanderen beseft zeer goed dat het de 300 steden en gemeenten nodig heeft om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom tekenden ministers Somers en Demir een samenwerking uit van Vlaanderen met de steden en gemeenten: het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP). Maldegem tekende als laatste uit het Meetjesland in op dit pact. Vlaanderen biedt 80.000 euro Vlaams geld aan Maldegem voor klimaatacties, met de verbintenis van Maldegem dat het hetzelfde bedrag uit eigen financiën aan klimaatacties besteedt in 2021/2022.

 

'Burgemeestersconvenant 2030' en 'Lokaal Energie- en Klimaatpact' als laatste in het Meetjesland ondertekend

 

Maldegem tekende zeer laat in – als laatste in het Meetjesland – op zowel het Burgemeestersconvenant 2030 (-40% CO2 uitstoot) als het lokaal energie-en klimaatpact (LEKP). Dit pact moest ten laatste worden ingediend op 29 oktober (!) en werd na uitstel pas op de gemeenteraad van 28 oktober gestemd: daags voor de deadline dus. Niettemin willen wij het bestuur proficiat wensen dat ze dit pact ondertekenen.

 

Voor Groen is het belangrijk dat het pact omgezet wordt in concrete daden. Het pact mag geen excuus zijn om maatregelen uit te stellen naar 2030. De extra Vlaamse middelen dienen om het lokale klimaatbeleid te versnellen. 'The proof of the pudding is in the eating', en dat is zeker het geval voor dit pact. Onze Groene raadsleden zullen een nauwgezette opvolging doen van de bestede middelen van het pact.

 

De basis voor het Burgemeestersconvenant is gelegd door het vorige bestuur. Verder werken graag…

 

Voor het Burgemeestersconvenant is er degelijk voorbereidend werk geweest in het vorige bestuur. De eerste stappen en acties zijn dus al gezet. Het is nu kwestie van verder te borduren op dat voorbereidend werk en de ambities te versterken en te verhogen. Wij raden het bestuur aan om de actielijst die opgemaakt is voor het Burgemeestersconvenant 2020 uit de kast te halen en erop verder te werken. Ondermeer renovatie- en energetische aanpassingen aan het patrimonium van de gemeente is een domein waarop kan worden verder gewerkt.

 

We zijn al 3 jaar ver in deze bestuursperiode, waarin nauwelijks vooruitgang gemaakt werd. Het burgemeestersconvenant moet 2 jaar na ondertekenen pas in een actieplan uitgewerkt zijn. Wij vragen echter dat na 3 jaar bestuur onmiddellijk werk gemaakt wordt van een concreet actieplan en dat dit actieplan binnen enkele maanden al op papier staat.

 

Welke acties heeft het bestuur in de pijplijn?

 

Wij stelden onze vragen in de gemeenteraad.

 

Op welke van de 4 werven wil Maldegem inzetten, liefst op meerdere natuurlijk, en wat zijn de concrete plannen, is er al een concrete (aanzet tot) actielijst, zoniet, is ze in de maak en wanneer kunnen wij die ontvangen:

  1. extra bomen, hagen, geveltuin, natuurgroenperk
  2. collectieve energiebesparende renovaties, participatief energieproject
  3. toegangspunt voor autodelen, nieuwe of opgewaardeerde fietspaden
  4. ontharding, opvang en infiltratie voor regenwater

 

Betrek de burgers via klimaattafels.

 

Toen er meer dan een jaar geleden de mogelijkheid was om met Vlaams geld gemeentelijke klimaattafels op te starten, tekende Maldegem hier niet op in. Het LEKP vraagt nochtans om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen. Wij zouden graag zien dat Maldegem samen met burgers, bedrijven en verenigingen en alle belanghebbenden in Maldegem klimaattafels opstart. Er kan zeker geleerd worden uit de opportuniteiten en de fouten van de gemeenten die hier al mee gestart zijn. Zal Maldegem de Maldegemnaars betrekken en zo het nodige draagvlak en slaagkans creëren?

 

Samenwerking over gemeentegrenzen heen is aanbevolen.

 

Het LEKP wijst er vaak op dat samenwerking over gemeentegrenzen heen aan klimaatbeleid aan te bevelen is. Zo bijvoorbeeld: ‘We moedigen samenwerking over gemeentegrenzen heen zeer sterk aan, gezien er zo meer kans is om de doelstellingen op het hele Vlaamse grondgebied te verwezenlijken.’  Of nog: ‘Wat telt, is het samen handen uit de mouwen steken om op koers te geraken en daarbij iedereen mee te betrekken. Dit geldt als een uitzonderlijke kans om samenwerkingsverbanden binnen regio’s verder vorm te geven.’

Zal Maldegem samenwerkingsverbanden aangaan om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn er al pistes gekend of worden er al pistes verkend? Bestaat de kans dat bepaalde uitstappen uit samenwerkingsverbanden zoals bv. Woonwijzer Meetjesland, herzien worden en teruggedraaid. Renovatie is immers voor al onze Meetjeslandse gemeenten een grote uitdaging. Een ander voorbeeld is het herzien van de recente uitstap uit VVOG Vereniging voor Openbaar Groen, dat kan meehelpen aan werf 1 voor meer openbaar groen.

 

Groen wil actief meedoen aan concreet klimaatbeleid en wil dat de consultant voor grote projecten ingezet wordt voor klimaatacties.

 

Als het om concrete klimaatacties en tastbaar klimaatbeleid gaat, dan is Groen Maldegem klaar om mee de lijnen uit te tekenen. Wij dromen luidop van een CO2-vrij en klimaatrobuust Maldegem waar het aangenaam wonen, werken en leven is. En we beseffen dat het hard werk zal zijn om daar te geraken, werk dat niet enkel door het bestuur, de politiek of eender welke sector in de samenleving alléén kan gebeuren. Elke Maldegemnaar zal betrokken moeten worden in een toekomstgericht klimaatbeleid en er zal ook veel geld nodig zijn.

Daarom vraagt Groen om de bouw van het veel te dure cultureel centrum te schrappen en om het daarvoor voorziene geld (20 miljoen euro) in te zetten voor klimaatacties. Om dit grote klimaatproject in goede banen te leiden vraagt Groen Maldegem de inzet van de consultant projectwerking, die nu al actief is in het bestuur.