Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

01 April 2023

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De groenfractie in de provincie keurde met overtuiging het ontwerp beleidsplan ruimte voor Oost-Vlaanderen goed.   Het is nu aan de burgers om dit ontwerp kritisch te bekijken en te verbeteren. ‘Help ons dit onvolkomen ontwerp te verbeteren’, luidt ons adagio.   

Klimaatgezond

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties bracht op 20/3/23 een samenvattend verslag uit over de wetenschappelijke bevindingen in verband met de klimaatverandering voor de periode 2016 – 2022. 

De secretaris-generaal van de VN zei daarover: ‘De mensheid staat op dun ijs en dat ijs is snel aan het smelten.’ De wetenschap geeft vandaag nog maar eens op basis van feiten aan dat er op alle niveaus en in alle sectoren dringender geageerd moet worden om de toestand te keren. De factuur voor niets doen zal vele malen groter zijn dan de factuur van de actie op alle fronten.

De ruimtelijke ordening in onze provincie is - hoe beperkt de omvang ervan ook is - zo’n front. Alleen al omdat ‘klimaatgezond zijn’ één van de vier strategische doelstellingen van het ontwerp beleidsplan ruimte voor Oost-Vlaanderen is, keurde de groenfractie het met overtuiging goed op de provincieraad van 22/3/23.

Figuur uit ontwerp milieu-effectenrapport: beoordeling van het ontwerp beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen. De rode rand van de grote cirkel geeft aan dat volgens de deskundigen de doelstelling nog heel veraf ligt. Het pijltje in het kleine groene cirkeltje geeft aan dat dit ontwerp beleidsplan aan de doelstelling een ‘positieve bijdrage’ levert. Dat is de op één na beste score.

Nog 3 andere groene strategische doelstellingen voor de langere termijn (2050)

Groen onderschrijft niet alleen de strategie tegen klimaatverandering, bij uitbreiding ook alle uitgangspunten van dit ontwerp beleidsplan ruimte. Ze vatten volgens ons de échte maatschappelijke uitdagingen en de belangrijkste taak van een overheid: haar burgers behoeden voor miserie.

Klimaatgezond handelen betekent immers minder kans op overstroming, erosie, droogte, stormschade,...

Meer biodiversiteit en betere ecosysteemdiensten leiden onder andere tot minder pandemieën bij mensen of tot ziektes bij dieren of gewassen die we nodig hebben om in leven te kunnen blijven.

Het circulair denken waarbij preventie, hergebruik en recyclage in die volgorde voorop staan, voorkomt een tekort aan grondstoffen en energie.

Tot slot bevordert duurzame maatschappelijke groei de solidariteit tussen burgers. 

De principes van dit beleidsplan ruimte raken aan de essentie van wat we als overheid moeten doen: zorgen voor veiligheid op al die vlakken. Riet Gillis (Groen) slaagt er in om binnen de deputatie de groenthema’s op de agenda te houden.

Figuur uit ontwerp milieu-effectenrapport: beoordeling van het ontwerp beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen.

Op kortere termijn: 3 transities tegen 2035

Om die langetermijnstrategie naar de kortere termijn te trekken voorziet dit ontwerp beleidsplan drie beleidskaders: robuuste en veerkrachtige open ruimte, circulaire samenleving en solidaire (be)leefomgeving. Elk kader bevat een transitiekaart die de mogelijkheden aangeeft om tegen 2035 al merkbaar verschil te maken op de plaatsen in Oost-Vlaanderen die daar het meest voor in aanmerking komen.

De kaarten zijn digitaal te raadplegen via

 https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050.html

Volgende fase: openbaar onderzoek. Graag ook uw mening.

Het werk is nog niet af, dit is enkel een ontwerp dat pas volgend jaar in een definitieve plooi komt.

De procedure voorziet nog een openbaar onderzoek vanaf 21 april tot 19 juli.

De provincie voorziet een informatiemoment op maandag 22/5 van 19 tot 21 uur in Eeklo en er is een reizende tentoonstelling over het onderwerp (voor locaties zie website).  

Dat moet de onvolkomenheden die vandaag nog in het ontwerp-milieu-effectenrapport en in de specifiekere uitwerking van dit ontwerp-beleidskader zitten, er zo veel mogelijk verder uithalen. Het is een gezonde democratische reflex van burgers om, op zijn minst een beetje, wantrouwen te hebben in de overheid. De provincieraad – en al zeker de groenfractie – wil dat wantrouwen en de angst voor de verandering, want die het beleidsplan ruimte wil bewerkstelligen, wegnemen met bescheidenheid en transparantie over dit ontwerp.

‘Help ons dit onvolkomen ontwerp te verbeteren’, luidt ons adagio. De provincieraad schetste met dit ontwerp enkel een kader maar we hebben voor de werkelijke transitie een zo groot mogelijk draagvlak nodig en dus de zo correct mogelijke vertaling van dat kader naar het terrein.

Ik nodig u uit om de transitiekaarten te gaan bekijken en te becommentariëren want we kunnen de expertise van élke Oost-Vlaming goed gebruiken. We hopen ook dat de provincie op die manier polarisering voorkomt en de samenwerking bevordert tussen de Oost-Vlamingen en een bescheiden bestuur dat hen vertegenwoordigt.

Erwin Goethals – provincieraadslid – groenfractie