Maldegem gaat in het bloedrood voor blauwe prestigeprojecten

28 December 2020

Maldegem gaat in het bloedrood voor blauwe prestigeprojecten

Het bestuur duwt Maldegem diep in de schuld met herziening meerjarenplan.

 

De herziening van het meerjarenplan einde 2020 duwt Maldegem diep in de schuld. Tegen 2025 bedraagt de schuldenput 48 miljoen en dat is maar liefst 30 miljoen dieper dan vandaag. De schuldgraad per inwoner verdrievoudigt en gaat van 467 euro naar 1911 euro per inwoner. Daarmee is Maldegem in 1 klap bij de gemeenten met de hoogste schuldratio in Vlaanderen. Er zal maar liefst 47 miljoen geleend worden en 77 miljoen geinvesteerd worden.

 

De hoge schuld legt toekomstig beleid aan banden. Wat zullen we nog kunnen doen met klimaatbeleid en open ruimte?

 

Deze grote schuld maakt dat de komende besturen, na 2025, ernstig gehypothekeerd gaan worden in hun keuzes. Ze zullen financieel niet de ruimte vinden om toekomstig beleid te voeren. De schuld zal moeten afbetaald worden en de exploitatiekost van de nieuwe voorzieningen van cultureel centrum, evenementenzaal, jeugdhuis en de andere dure plannen zullen jaarlijks hoog oplopen. De totale jaarlijkse exploitatiekost (uitgaven – inkomsten) stijgt tegen 2025 met 3 miljoen, ondanks de beloofde besparingen. Tegelijk wordt de kinderopvang aan de privé overgelaten en worden de sportkampen duurder.

 

Het drama van dit bestuur is dat het enkel haar eigen plannen met tal van prestigeprojecten wil doorduwen en daarmee met niets of niemand, vandaag of in de toekomst, rekening houdt.

 

In tegenstelling tot het bestuur vinden wij niet dat Maldegem een achtergestelde gemeente - een lelijk zwaantje - is die een dergelijke investeringskost nodig heeft. Wij vrezen dat de torenhoge investeringskosten en exploitatiekosten ervoor zullen zorgen dat de gemeente binnen 10 jaar op gebied van klimaat, leefbaarheid, leefmilieu, zachte mobiliteit, openbaar domein, enz. wel degelijk een achtergestelde gemeente wordt. 

 

 

De schuld wordt historisch hoog, hoger, hoogst. Groen wil dat de bouw van het nieuwe cultureel centrum, evenementenhal en nieuw jeugdhuis geschrapt worden!

 

We zullen moeten vaststellen dat jaar na jaar die schulden nog hoger gaan worden. Zowel de cijfers als de plannen in het meerjarenplan zijn immers onrealistisch en onhaalbaar zonder nog bijkomende kosten. Het nieuwe cultureel centrum is opeens 5 miljoen duurder geworden: het kost nu al minstens 20 miljoen euro. Bovendien berekende het bestuur dat de uitbating van het centrum vanaf 2023 jaarlijks een tekort zal hebben van 640.000 euro. De verhuis van al het personeel naar de markt zal 1,1 miljoen meer kosten dan oorspronkelijk ingeschat.

 

Te veel projecten en veranderingen op deze korte tijd, dat is gewoon niet haalbaar. Het bestuur schoof zelf al heel veel eigen geplande investeringen van 2019 en 2020 naar latere jaren. Om alle projecten te kunnen realiseren doet het bestuur nu beroep op héél dure consultants en projectmanagers. Alleen al voor projectondersteuning werd een bureau tot 2023 ingehuurd voor zo maar eventjes 522.000 euro.

 

De burgemeester beweert dat hij ‘elke euro omdraait’ vooraleer uit te geven. Groen Maldegem vindt dat een ‘leugentje om bestwil’. Of is de bouw en exploitatie van een nieuwe evenementenzaal en een nieuw jeugdhuis misschien spaarzaam omgaan met de euro’s, als er honderd meter verder al een evenementenzaal kBa en jeugdhuis Redekiel leegstaat?

  

Nog meer dienstverlening zal sneuvelen voor prestigeprojecten.

 

Er zitten nog grote, dure projecten in het meerjarenplan die vaag blijven. Wat wel al vast staat: bij uitwerken van nieuwe dienstverlening zal moeten geschrapt worden in bestaande dienstverlening. Bijgevolg houden we ons hart vast welke diensten het bestuur, na de uitverkoop van de kinderopvang en andere diensten, nog in de etalage zal zetten.

 

Dat zal gebeuren na een ‘kerntakendebat’. Van debat zal geen sprake zijn, de kerntaken zullen in een onderonsje in het schepencollege worden bepaald en via de krant aan de Maldegemnaars worden meegedeeld. Groen Maldegem vraagt een écht kerntakendebat, over de partijgrenzen heen, en bovenal met inspraak van de bevolking.

 

Positieve aanpassingen: bestuur gaat in op Groen voorstel!

 

Eén positief punt willen we toch aanhalen: reeds in 2021 wordt werk gemaakt, eerder dan voorzien, van de vernieuwing van Westeindestraat, Stationsstraat, Bogaardestraat. Groen heeft de renovatie van deze en andere centrumstraten reeds herhaaldelijk voorgesteld. Helaas missen we in die planning wel transparantie: noch de bewoners, noch de gemeenteraad worden geïnformeerd, laat staan om hun mening gevraagd.

We kunnen ons bijkomend ook vinden in de aanpak van armoedebestrijding en specifiek van kinderarmoede.

 

Welk beleid is nu en in de toekomst nodig: onze alternatieven.

 

Deze analyse zou minder erg zijn, mochten wij niet beseffen welke uitdagingen er in de komende 10 jaar op ons pad liggen. Wereldwijd is zowel bij overheden als bij het middenveld het besef gegroeid dat we in een klimaatcrisis terecht gekomen zijn, en dat de komende 10 jaar een tijd van actie en van oplevering zijn.

 

We moeten ontharden en vergroenen, niet meer bouwen in open ruimte, zoals Reesinghe, maar de kernen versterken, huizen renoveren en de energietransitie inzetten, samen met bedrijven, werkgevers, zelfstandigen het pad van duurzaam ondernemen inslaan, inzetten op zachte mobiliteit in onze gemeente en meer fietspaden aanleggen, afvalwater en regenwater van mekaar scheiden, een sociaal beleid voeren dat iedereen meeneemt op de transitie naar een koolstofarme samenleving, zorgen dat ouderen geintegreerd in de kernen kunnen wonen door woonzorgzones op te bouwen, meer groen en bomen voorzien en de stukken natuur die we hebben met mekaar verbinden, meer groen en blauw inrichten om lange droogtes te kunnen doorstaan, …

 

De uitdagingen voor gemeentelijke overheden zijn allicht nooit groter geweest dan vandaag. Het is precies op deze toekomstgerichte domeinen dat het bestuur niet of nauwelijks inzet. Er wordt in deze meerjarenplanwijziging bespaard op het voorziene budget voor klimaatplannen, er wordt ondanks 22.500 extra budget veel te weinig geld voorzien voor het veiliger maken van fietspaden, er wordt geen geld voorzien voor energietransitie in de huishoudens, …

 

 

Het cultureel centrum: betrek de bevolking en doe een haalbaarheidsstudie!

 

Wij zouden liefst dit meerjarenplan ‘on hold’ zetten en de Maldegemnaar betrekken in een participatieve ronde. Het kan toch niet dat een gemeentebestuur op zo'n drastische manier Maldegem wil veranderen zonder dat de inwoners daar een zeg in hebben. Voordien vroegen we al een referendum over het cultureel centrum, dat werd toen in de gemeenteraad geweigerd. Wij leggen dat referendum over het cultureel centrum nu opnieuw op tafel.

 

Het Managementteam van de gemeente geeft aan dat voor nieuwe projecten een haalbaarheidsstudie of marktonderzoek moet gebeuren. Dat is niet gebeurd voor de nieuwe culturele hotspot. Wij vragen dat deze studie alsnog gebeurt en dat er in parallel een volksbevraging komt over de bouw van een nieuw cultureel centrum in onze gemeente.

 

Als we alleen al het project cultureel centrum kunnen stoppen, zal ons dat 20 miljoen (en dat wordt zeker nog meer!) investeringsvermindering geven, en een grote vermindering op de jaarlijkse exploitatiekosten. Zo komt er ruimte vrij voor de grote uitdagingen van de toekomst!