Onwelzijn gemeentepersoneel

11 December 2020

Onwelzijn gemeentepersoneel

Onderstaand is een gezamenlijk persbericht van Stefaan Standaert (Groen) en Valerie Taeldeman (CD&V).      Ontwerpbesluit op de gemeenteraad werd weggestemd   Groen raadslid Stefaan Standaert en CD&V raadslid Valerie Taeldeman dienden op de gemeenteraad samen een voorstel in opdat het bestuur in dialoog zou gaan met het ontevreden gemeentepersoneel. Het tweeledig ontwerpbesluit - in het kader van de tevredenheidsmeting bij het personeel - legde aan de gemeenteraad voor (1) om de opdracht te geven aan de externe preventiedienst om een actieplan op te maken en (2) om het bestuur het initiatief te laten nemen om onder begeleiding van de externe preventiedienst de dialoog aan te gaan met het personeel. Het ontwerpbesluit werd meerderheid tegen minderheid weggestemd. Maar wat erger is: uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat hij en het College nog altijd de ernst van het onwelzijn bij het personeel niet zien, en dat ze blind blijven voor hun eigen aandeel daarin.   Tevredenheidsmeting bij het personeel legt een vertrouwensbreuk met het bestuur bloot   Uit het resultaat van de tevredenheidsmeting blijkt dat het bestuur zélf een immense rol speelt in de slechte scores binnen onze gemeente (vergeleken met de gemiddelde score in België). In de meting lezen wij ondermeer dat de volgende stellingen een hoge score krijgen: Het bestuur toont te weinig respect voor het personeel Er is een gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen bestuur en personeel Het bestuur heeft te weinig kennis en te weinig inzicht in het takenpakket van de diensten Het bestuur toont te weinig waardering voor het personeel De waarden van de gemeente moeten ook op het bestuur van toepassing zijn en dat is nu niet zo Het personeel krijgt te weinig kansen van het bestuur waardoor veel personeelsleden gedemotiveerd zijn   De tevredenheidsmeting toont een zeer ernstige vertrouwensbreuk tussen bestuur en personeel. Het bestuur ontkent hierin zijn verantwoordelijkheid. Erger: het bestuur speelt de volledige verantwoordelijkheid door naar de algemeen directeur inzake het gevoerde personeelsbeleid en de huidige situatie van wantrouwen en ontevredenheid. En het gevolg hiervan is dat zowel het bestuur als de algemeen directeur een advocaat aangesteld hebben inzake hun onderlinge verhoudingen.   Burgemeester en college, werk aub aan herstel van welzijn bij het personeel!   De beleving van ‘onwelzijn’ bij het personeel en het wantrouwen ten aanzien van het bestuur zijn zeer ernstig te nemen. Te meer omdat uit de meting eveneens blijkt dat het personeel zelf gepassioneerd is door hun werk, dat er een grote verbondenheid is tussen het personeel, dat de meesten een goede relatie hebben met hun leidinggevende en dat er veel expertise en talent aanwezig is bij de personeelsleden. Deze sterktes mogen niet verloren gaan. Tot op heden, drie maanden na de kennis van de resultaten van de meting, is het bestuur de communicatie met het personeel nog steeds niet rechtstreeks aangegaan. Er blijft sprake van een vertrouwenscrisis tussen personeel en bestuur. Er blijft sprake van een conflict tussen personeel en bestuur. Er blijft sprake van ‘onwelzijn op het werk’. Deze situatie mag niet blijven aanslepen en is zo ernstig dat een externe begeleiding zich opdringt. De externe preventiedienst van de gemeente Maldegem is volgens Groen en CD&V goed geplaatst om de opdracht uit te voeren om deze situatie te analyseren en aan te pakken. Ten einde de goede werking van de gemeentelijke diensten te vrijwaren. Ten einde het ‘welzijn op het werk’ te herstellen.   Burgemeester Van Hulle wil niet ingaan op de vragen en wijst zelfs corona aan als zondebok   In zijn antwoord gaf burgemeester Van Hulle meerdere malen aan dat hij niet wenste te antwoorden, want de antwoorden waren volgens hem al door schepen Nicole Maenhout verwoord in de gemeenteraad van september. Wij hebben vooral mogen vaststellen in haar antwoord dat ze het probleem ontkende en afschoof op de algemeen directeur, en blijkbaar is dat niet veranderd in de 2 daaropvolgende maanden.  De burgemeester verwees ook naar het werk van de efficiëntiemanager die nu aan boord is en dat dit resultaten zal afwerpen. Dat vonden wij alvast een zeer vaag argument.  Valerie Taeldeman kwam met nieuwe cijfers die ze opgevraagd had: sinds januari 2019 zijn er 4 tuchtprocedures, 32 ontslagnemende werknemers (zelf of ‘in onderling akkoord’, dus exclusief de tijdelijke contracten en pensioenen). 14 mensen zijn langdurig ziek (langer dan zes maanden). Ongezien. Het antwoord van de burgemeester daarop was dat dit te maken heeft met de verandering die ze willen brengen in Maldegem, het terugbuigen op de kerntaken en meer efficiënt maken van de werking. En bovendien, liet hij zich ontvallen, zal corona er ook wel voor iets tussen zitten, gezien de tevredenheidsmeting in juni, in volle coronatijd gebeurd is. Tja, er zit blijkbaar altijd wel een zondebok klaar voor dit bestuur.   Geen visie op deugdzaam personeelsbeleid, geen visie op ‘welzijn op het werk’.   Meerderheid tegen minderheid werd het verzoeningsvoorstel weggestemd. Het bestuur volhardt dus in het aanhouden van het lopende conflict. Het bestuur wil verder besparen door minder gemeentepersoneel meer opdrachten te geven. Tegelijk doet het bestuur beroep op superdure, tijdelijke externe consultants. Normaal zou dergelijke crisis vooral moeten aangepakt worden door het Managementsteam van de gemeente. Daarin zetelt o.a. de burgemeester en de directeurs van de ambtenaren. Maar helaas, dit orgaan vergaderde de voorbije twee jaar slechts twee keer. Ook daar weigert het bestuur de dialoog aan te gaan. Elke Maldegemnaar weet dat een goede samenwerking tussen mensen start met ‘praten met elkaar’. Daarom zullen CD&V Maldegem en Groen Maldegem blijven ijveren om de dialoog tussen bestuur en personeel te herstellen.