Red Reesinghe kort 2020-2021

01 September 2021

Red Reesinghe kort 2020-2021

De aanvragen van de projectontwikkelaars

De projectontwikkelaars dienden in april 2020 bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier in voor ontheffing van de opmaak van een project-Milieu Effecten Rapport. Deze ontheffing werd op basis van ingewonnen adviezen door de bevoegde dienst geweigerd. In oktober dienden de projectontwikkelaars opnieuw een aanvraag in. En een tweede keer werd op basis van ingewonnen adviezen door team MER de aanvraag geweigerd. 

Uit die aanvragen van de projectontwikkelaars konden we veel leren over het project dat ze voor ogen hebben.

Niet 6 maar 12 ha open ruimte in Reesinghe wordt bedreigd door woonbebouwing. De 6 ha links van de Oude Kasteeldreef tot aan de Kapellestraat willen ze momenteel verkavelen, maar ook de 6 ha die achter (ten noorden van) de Kapellestraat ligt, wordt niet aan de gemeente overgedragen. Als de plannen van het bestuur en de projectontwikkelaars doorgaan, dan verdwijnt er meer dan 12 ha open ruimte in het Reesinghegebied!

In de plannen wordt een noodontsluiting van de verkaveling voorzien naar de Kapellestraat voor het geval er wegenwerken zijn aan de hoofdontsluiting. Nu nog een dreef, straks een verharde weg?!

De beschermde Kasteeldreef wordt niet gerespecteerd: van aan de Brugse Steenweg loopt de hoofdontsluiting van de geplande verkaveling vlak naast de dreef, verderop staan tal van tuinhuizen ingepland net naast de dreef. Beschermde dreef?!

Bovendien ligt die voorziene hoofdontsluiting volgens het gewestplan in vastgelegd en erkend parkgebied, namelijk in de boszone links van de Oude Kasteeldreef.

 

De houding van het gemeentebestuur en de burgemeester

Op hetzelfde moment dat Groen Maldegem haar eerste persconferentie voor het behoud van open ruimte in Reesinghe hield, kondigde de burgemeester aan dat hij het Reesinghebos zou verdubbelen. Als onderdeel van het project schenken de promotoren en eigenaars de helft van het Reesinghegebied aan de gemeente. De burgemeester zet het respect voor eigendomsrecht boven alles, en ziet dus totaal geen reden om dit verkavelingsproject tegen te houden.

Dit werd nog eens bevestigd toen het gemeentebestuur in november een gunstig advies gaf aan de tweede ontheffingsaanvraag voor een project-MER.

 

Onze acties en tussenkomsten

We startten de online petitie die inmiddels meer dan 1000 handtekeningen opleverde, waarvan meer dan 700 uit Maldegem. We startten onze Facebookpagina en de groep 'Vrienden van Reesinghe' die al meer dan 500 leden telt.

We plaatsten spandoeken in voortuinen om onze actie zichtbaar te maken in de gemeente. En we startten een flyer- en affichecampagne. Helaas kwam er een rem op onze acties door corona. We konden nog niet van deur tot deur gaan om de petitie te versterken en de Maldegemnaars bewust te maken van de bouwplannen van het bestuur. Van zodra de gezondheidsrisico's dat toelaten, zullen we dat zeker doen. Intussen zullen we onze online aanwezigheid versterken. 

Ons gemeenteraadslid Stefaan Standaert diende klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de communicatie van het bestuur en inzake de openbaarheid van bestuur. De aankondiging van de 'verdubbeling' van het Reesinghebos is niet politiek neutraal, is onvolledig en misleidend. En de openbaarheid van bestuur is niet gerespecteerd omdat er wel in de pers en op de website van de gemeente wordt gecommuniceerd, maar dat er bij opvraging geen dossiers beschikbaar zijn. Helaas werd onze klacht niet gevolgd door ABB.

Ook in de gemeenteraad brachten onze gemeenteraadsleden al meerdere malen het Reesinghegebied onder de aandacht. Wij volgen ook nauwlettend de Vlaamse betonstop op die onlangs werd aangekondigd door de Vlaamse regering en waarbij woonuitbreidingsgebieden onder een 'stolp' geplaatst worden en dus niet meer mogen bebouwd worden. 

 

De vereniging en VZW Red Reesinghe

Al bij de eerste signalen dat er een bouwproject in Reesinghe op til stond, lieten vele burgers spontaan hun afkeuring kennen. Onze actie Red Reesinghe was dan ook klaar om in het voorjaar van 2021 te ontpoppen tot een politiek neutrale vereniging van burgers. 

In juli bracht het openbaar onderzoek voor een groepswoningbouwproject in Reesinghegebied de vereniging in een stroomversnelling. Alle zeilen werden bijgezet, de vereniging Red Reesinghe bouwde haar eerste grote campagne uit. Meer dan 3.000 bezwaarschriften tegen het bouwproject werden ingediend bij de gemeente. De VZW Red Reesinghe werd opgericht.