11 prioritaire punten uit ons programma

16 Augustus 2012

11 tergend haalbare Groen voorstellen voor een beter bestuur Voor ons volledig programma klik je .

hier

 

- Financiën:  zwaarste lasten op sterkste schouders, sober investeringsbeleid 

- Wonen:   10% sociale woningen onder de vorm van kleinschalige projecten in bestaande  buurten 

- Ruimte:   omzetting van woonuitbreidingsgebied Reesinghe in landbouw- en natuurgebied,  Maldegem moet een landelijke gemeente blijven

- Ouderen: vergrijzing aanpakken met meer thuiszorg, meer dagopvang, domotica,  buurtzorgwerk en creatieve vernieuwende oplossingen ? 

- Mobiliteit:   voetpaden anderhalve meter breed, overdekte fietsenstallingen bij elk openbaar  gebouw, losliggende fietspaden waar het kan, de bus moet beter en sneller naar Gent, Brugge, Aalter, de kust, de reiziger verdient betere info

- Energie:  lokaal klimaatplan: energiebesparing  en stimulansen voor hernieuwbare energie

- Armoede:   optrekken van steun tot Europese armoedegrens: 1047 euro voor een alleenstaande

- Natuur en milieu:  in elke dorpskern een compostpaviljoen, zo weinig mogelijk afval verbranden,  sloten de nodige ruimte geven creëert mooie natuurwaarde

- Cultuur en  recreatie:  sporthal Van Cauteren wordt recreatie-, cultuur- en jongerencentrum; de kunstenacademies  moeten meer werkingsmiddelen krijgen

- Participatie:  ombudsman aanstellen voor klachten en vragen, wijk- en kermiscomités meer financiële armslag geven om de buurt naast een feest,  ook op andere vlakken te   ondersteunen

- Dorpsprojecten:  Hof ter Ede en Rusthuissite Adegem ontwikkelen als sociaal-ecologische wijken

 

Ons volledige programma vind je hier.