Bezwaar tegen varkensstal in natuurgebied

01 December 2021

Bezwaar tegen varkensstal in natuurgebied

foto: Torrebos, copyright Natuurpunt Maldegem-Knesselare, fotogalerij Torrebos    

Groen Maldegem tekent bezwaar aan tegen uitbreiding varkensstallen dichtbij natuurgebied Torrebos-Burkel

 

Groen Maldegem tekent bezwaar aan tegen de aanvraag van Sibavar bv voor de vergunningshernieuwing en uitbreiding van een  varkensbedrijf met mestverwerking. De aanvraag (projectnummer 2021117313) beoogt een exploitatie van een nieuwe stal ter vervanging van de bestaande. Het landbouwindustrieel bedrijf ligt op minder dan 600 meter van maar liefst vijf verschillende stukken bos waarvan verschillende beschermd en biologisch waardevol zijn. De uitbreiding bestendigt de stikstofdepositie en ammoniakuitstoot, geurhinder en hinderlijk zwaar verkeer op daartoe niet geschikte landelijke wegen. Het heeft een negatieve impact op de woonkwaliteit en de beleving van recreanten in het gebied. Wij stellen voor dat de aanvrager alternatieve locaties onderzoekt omdat een uitbreiding in deze locatie middenin natuurgebied niet wenselijk is.

 

De site grenst aan meerdere waardevolle natuurgebieden

 

De site, respectievelijk de stallingen liggen op 80, respectievelijk 135 meter van als natuurgebied ingekleurde percelen, tevens VEN en Natura2000. De mestverwerking en lagune grenzen tevens rechtstreeks aan door Natuurpunt aangekocht bos. Tot slot liggen de stallingen op 360 meter van de erkende uitbreiding  van het natuurreservaat Torrebos-Burkel. Twee andere bossen die ook deel uitmaken van datzelfde natuurreservaat liggen op 540 en 588 meter van de stallingen. De exploitatie waarvoor hier een vergunning wordt aangevraagd raakt dus binnen een straal van 600 meter vijf verschillende stukken bos waarvan verschillende beschermd en biologisch waardevol zijn.

 

Deze aanvraag balanceert op wat wettelijk toegelaten is met 360 meter afstand van het natuurreservaat Torrebos-Burkel waar het maximum 300 of 350 meter is al naargelang de interpretatie. Volgens de geest van de wet hoort deze exploitatie volgens ons hier niet thuis, temeer omdat dit zowel een varkenshouderij betreft met daarbovenop mestverwerking van externe herkomst, die uiteraard een bijkomende bron van allerhande hinder vormt, hinder die de wetgever met Vlarem artikel 5.9.4.4 trachtte te reguleren.

 

Woonkwaliteit en belevingskwaliteit komen in gevaar

 

Zowel de geurhinder van ammoniak als de vele transportbewegingen van voornamelijk zwaar verkeer op landelijke wegen wegen zwaar op de woonkwaliteit van de omwonenden en de beleving van recreanten. Ook de visuele hinder voor de omwonenden en recreanten wordt onvoldoende door de aanvrager beperkt. Er wordt geen voldoende groene afscherming voorzien door de aanvrager.

 

Zwaar verkeer op landelijke wegen is hinderlijk, gevaarlijk en ongewenst

 

Het grote aantal aan-en afvoerbewegingen met zwaar verkeer op daartoe ongeschikte wegenis met beschadiging van wegdek, duikers en bomen in de dreven vormt in meerdere opzichten een probleem. Recreanten en de plaatselijke bewoners komen hier de plaatselijke stilte opzoeken in landschappelijk waardevol landbouwgebied verweven met een uitloper van het Drongengoed. In werkelijkheid echter worden ze geregeld van de weg gedrumd.  Zwaar verkeer is hinderlijk, gevaarlijk en onwenselijk in deze dreven die daarop niet voorzien zijn.

 

In geval van de voorziene ombouw van de N44 tot primaire weg vormt de te vergunnen exploitatie een aanslag op de leefbaarheid van de dorpskern van Oostveld of van Kleit langs beide kanten van de N44. Indien de exploitant zich daarentegen zou beperken tot bedrijfseigen mest zou een derde van het aantal bewegingen wegvallen (433 van de 1400).

 

Een alternatieve locatie voor dit bedrijf is aangewezen

 

Vanuit ruimtelijke ordening standpunt is dit niet de meest geschikte locatie - te midden van een natuurgebied - voor een exploitatie van een grotendeels nieuw te bouwen megastal. De exploitatie wordt aangevraagd binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied en buiten herbevestigd agrarisch gebied (zoals gedocumenteerd bij eerdere opmerkingen op het project-MER) hetgeen nochtans naar bedrijfszekerheid toe de betere keuze zou zijn. Hier wordt kortom enkele decennia aan conflict geprogrammeerd met naast de recreant en de plaatselijke bewoners de nationaal erkende natuurwaarden als slachtoffer van verdroging, vermesting en verzuring. Het zou zinvoller zijn deze site te laten uitdoven en de andere sites in eigendom van de aanvrager in ogenschouw te nemen.

 

Impact op de grondwaterstand

 

Een toename van het opgepompte grondwater met 5 miljoen liter (een verhoging van 57%) zal een impact hebben op de grondwaterstand in de bossen in de onmiddellijke nabijheid, water dat nochtans voor een groot stuk de natuurwaarde bepaalt met name in het VEN gebied dat voornamelijk beekbegeleidend alluviaal bos betreft.

 

Teveel stikstofdepositie en ammoniakuitstoot

 

In Maldegem zijn reeds veel te hoge stikstofdepositie- en ammoniakwaarden aanwezig. De site ligt bovendien in waardevol en kwetsbaar gebied. Verwijzend naar het stikstofarrest van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) en naar de Europese Habitatrichtlijn,  is een hernieuwing en uitbreiding van een industrieel varkensbedrijf - met extra verwerkingscapaciteit voor extern toegevoerde mest – in dit gebied dan ook totaal niet verantwoord.

 

Als het gaat over beoordeling van landbouwbedrijven betreffende stikstofdepositie- en ammoniakwaarden, geven wij de voorkeur aan plaatselijke kleinschalige en grondgebonden landbouwbedrijven en niet aan een uitbreiding van industriële grootschalige landbouw.

 

Het ingediende bezwaarschrift lees je hier.