Op weg naar een klimaatrobuust Maldegem

01 Januari 2024

Op weg naar een klimaatrobuust Maldegem

Meer klimaatambitie is een Groene prioriteit binnen het lokale bestuur. De plannen om te ontharden, te vergroenen, ruimte te geven aan water, te renoveren, onthaastingszones in te richten… zullen de komende jaren Maldegem zichtbaar veranderen. Hiermee wil het lokaal bestuur de Maldegemnaars inspireren en ondersteunen om ook aan de slag te gaan.

foto: Groen Maldegem voor de Kerk van Adegem aan de banners van Maldegem Klimaatgezond

 

Sinds februari 2022 levert Groen de schepen van leefmilieu en klimaat in het nieuwe bestuur met CD&V en N-VA. Meer klimaatambitie is een Groene prioriteit voor dit nieuwe bestuur. Die ambitie wordt gedragen door alle bestuurspartijen. Met Groen in de trekkersrol komen de plannen in een stroomversnelling terecht. De plannen om te ontharden, te vergroenen, ruimte te geven aan water, te renoveren, onthaastingszones in te richten… zullen de komende jaren Maldegem zichtbaar veranderen. Hiermee wil het lokaal bestuur de Maldegemnaars inspireren en ondersteunen om ook aan de slag te gaan. Doe mee waar je kan - in jouw woning, in jouw tuin, in jouw leefomgeving en in jouw dagdagelijkse leven - aan die broodnodige transitie naar een duurzaam en klimaatrobuust Maldegem.

 

Het klimaatbeleid kwam tot een totale stilstand van 2019 tot 2021

Van 2019 tot 2021, in een bestuur waar Groen niet in zetelde, kwam het klimaatbeleid tot een totale stilstand. Na de gemeenteraad van juni 2021 schreven we:

"Er is geen geld voor of vooruitgang in milieu- en klimaatprojecten, of voor open ruimte (ondanks de riante sommen die Vlaanderen daarvoor gesubsidieerd heeft). Er is nog altijd geen hemelwaterplan en klimaatadaptatieplan." (het volledige artikel lees je hier)

Of ook: "De magere klimaatambities en -budgetten staan in schril contrast met de reuze ambities en monsterbudgetten voor megalomane prestigeprojecten." (het volledige artikel lees je hier)

Groen Maldegem riep meerdere malen de meerderheid op tot meer klimaatambitie. 

De historische overwinning van het burgervoorstel Red Reesinghe, gevolgd door een wissel van het bestuur

Einde 2021 kwam het dossier Reesinghe tot haar climax. Groen Maldegem ging voorop in de strijd om dit mooie landschap in Maldegem te behouden en vond medestanders bij andere partijen en bij de brede bevolking in Maldegem. De actiegroep Red Reesinghe presenteerde het burgervoorstel op de gemeenteraad van december 2021 om Reesinghe voorgoed bouwvrij te houden. Het burgervoorstel werd goedgekeurd tegen de zittende meerderheid in. Een historisch moment. Het legde de verdeeldheid in het bestuur pijnlijk bloot. Die meerderheid had nu haar draagvlak bij de bevolking volledig verloren.

In februari 2022 werd het zittende bestuur weggestuurd en kwam er een nieuw bestuur met CD&V, N-VA en Groen.  Het liet ons toe om een doorstart te maken met echte maatregelen die ons leefmilieu ten goede komen. Stefaan Standaert werd schepen voor Groen Maldegem. Hij neemt zeer uitdagende bevoegdheden op zich: Leefmilieu, duurzaamheid en klimaat - Duurzaamheid van gemeentelijk patrimonium - Openbaar Groen - Woonbeleid en Huisvesting - Ruimtelijke Planning - Dierenwelzijn.

Op weg naar een klimaatrobuust Maldegem

In minder dan 2 jaar tijd zetten Stefaan Standaert en de voltallige bestuursploeg grote stappen vooruit. Het lokaal bestuur werkt als één ploeg. Het is dankzij vertrouwen en gedragenheid binnen het lokaal bestuur dat die grote stappen mogelijk worden. Er wordt in Maldegem opnieuw gewerkt aan een beter leefmilieu. We gaan samen op weg naar een klimaatrobuuste gemeente.

In de gemeenteraad van december 2023 lag de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan voor. Klimaat en leefomgeving komen daarin uitgesproken naar voor. Op de gemeentelijke website wordt het budget voor 2024 aangekondigd en lezen we:

"We zijn er ons bovendien van bewust dat periodes van extreme hitte, langere droogtes en zwaardere neerslag zullen blijven voorkomen. Mede dankzij onze investeringen in rioleringswerken en de creatie van onthaastingszones, zullen we ons beter kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. Want een ontharde, groene zone infiltreert regenwater bij hevige stortbuien en zorgt voor verkoeling bij warme dagen. Daarnaast zorgen de onthaastingszones voor mooie, groene plekken in onze gemeente, waar je kan genieten van een wandelingetje of even kan rusten op een bankje." (het volledige artikel lees je hier)

Reesinghe als symbool voor een klimaatrobuust Maldegem

Een van die groene plekken die Groen Maldegem na 20 jaar strijd eindelijk zal kunnen omzetten in een blijvende groene parel, is Reesinghe. Groen Maldegem zal - samen met de vzw Red Reesinghe en dus gesteund door duizenden inwoners van onze gemeente - de definitieve omzetting van Reesinghe tot mozaïeklandschap van landbouw en natuur waar maken in 2024. Het is een belangrijke mijlpaal en staat symbool voor een klimaatrobuust Maldegem. Tegelijk is het een voor de hand liggende keuze om Reesinghe te behouden. Daarvan getuigt natuurlijk de massale en brede steun van onze bevolking.

Hieronder volgt een greep uit de acties voor leefmilieu en klimaat die Groen schepen Standaert en het lokaal bestuur in Maldegem voorstaat.

Drie groenblauwe parels in Maldegem

Het (speel)terrein aan Sporthal De Berken in Kleit, de site aan de Poermolen in Donk en de site aan de Katsweg in centrum-Maldegem veranderen binnenkort in groenblauwe, klimaatbestendige plaatsen. Op deze drie locaties zullen we verregaand ontharden, vergroenen én ruimte geven aan water. Deze projecten zijn begroot op 725.000 euro. Het lokaal bestuur ontvangt hiervoor een subsidie van 245.000 euro van het Vlaamse Departement Omgeving. Lees meer hierover op onze website en op de website van gemeente Maldegem

Maldegem boomt: ontharden en vergroenen

We geven ruimte aan groen en water en versterken de woon- en leefkwaliteit van onze woonkernen. We geven het goede voorbeeld door te ontharden en meer groen aan te brengen op verschillende plaatsen in Maldegem. Zo inspireren we de Maldegemnaars om in hun woonomgeving ook te ontharden en meer ruimte voor groen te voorzien.

We pakken 7 locaties aan in Maldegem en investeren hierin 441.000 euro waarvan 55.000 euro Vlaamse subsidie. Lees meer hierover op onze website en op de website van gemeente Maldegem

Ruimte geven aan water

Het lokaal bestuur investeert 220.000 euro in extra stuwen de komende jaren in samenwerking met de Polder van Maldegem. Dit is goed om zowel droogte als overstroming te voorkomen en het is ook goed voor de biodiversiteit. Lees meer hierover op onze website.

Voluit voor renovaties

Groen Maldegem en het lokaal bestuur versnellen de renovatie van gemeentelijke gebouwen. De bibliotheek is intussen duurzaam gerenoveerd. Andere renovatietrajecten zijn gestart: het ontmoetingscentrum De Poermolen in Donk en Kannunik Andries in Middelburg, de jeugdlokalen in Kleit en - via Zorgbedrijf Meetjesland - de dagopvang CADO in de Lazarusbron. Voor beide ontmoetingscentra (OC) gaat het lokaal bestuur veel verder dan initieel voorzien op vlak van klimaat, energie en duurzaamheid, ondermeer met betere isolatie en overal zonnepanelen. 

Bijkomend worden gemeentelijke gebouwen verder van ledverlichting voorzien en worden verouderde stookinstallaties vervangen. 

Lees meer hierover op onze website en op de participatiewebsite van gemeente Maldegem. Op de participatiesite mijn.maldegem.be vind je overigens ook andere dossiers terug waar je als inwoners inspraak in krijgt.

Voluit voor hernieuwbare energie

Het lokaal bestuur investeert opnieuw in hernieuwbare energie voor haar eigen patrimonium. Dat doet het lokaal bestuur deels in eigen beheer en deels in samenwerking met de Meetjeslandse burgerenergiecoöperatie Volterra. In eigen beheer legt het bestuur zonnepanelen op de hierboven vermelde gebouwen in een renovatietraject, en bijkomend op de pastorijgebouwen in Adegem en Kleit (via Zorgbedrijf Meetjesland), op de brandweerloods en de loods van de technische dienst en op de bibliotheek. Met Volterra legt ze alvast zonnepanelen op Sporthal de Berken. Lees meer hierover op onze website.

Maldegem verlengt haar samenwerking met intergemeentelijke dienstverlener Veneco voor klimaat-energieprojecten tot einde 2026. Lees meer hierover op onze website. Klimaat en energie zijn en blijven belangrijke beleidsthema in gemeente Maldegem met het Lokaal Energie- en KlimaatPact en het burgemeestersconvenant als leidraad en engagementskader. Veneco leverde al diensten zoals het woon- en energieloket en het mobiel energiehuis. Andere diensten zoals een project elektrische wagens zitten in de pijplijn.

Andere initiatieven zijn de opmaak van een trage wegenplan, energiecoaching voor KMO's, organisatie van klimaattafels om burgers, verenigingen en belanghebbenden te betrekken, …

Doe mee aan die transitie naar een duurzaam en klimaatrobuust Maldegem

Doen we voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen waartoe we ons verbonden hebben met het nieuwe burgemeestersconvenant 2030 en met het lokaal energie- en klimaatpact 2.1? Allicht kunnen we meer doen. Maar de weg naar een klimaatrobuust Maldegem is intussen wel ingezet. En de voorbije twee jaar hebben we echt een versnelling hoger geschakeld!

In 2024 zullen deze projecten en initiatieven verder uitgewerkt worden en zullen er nieuwe bijkomen. Klimaatbeleid zal zichtbaar worden in het Maldegemse straatbeeld. Dat is waar Groen Maldegem voor tekent. Met het lokaal bestuur willen we Maldegemnaars inspireren om ook aan de slag te gaan.

Doe mee waar je kan, in jouw woning, in jouw tuin, in jouw leefomgeving en in jouw dagdagelijkse leven, doe mee aan die transitie naar een duurzaam en klimaatrobuust Maldegem. Daartoe wil het lokaal bestuur inspireren en ondersteunen. Als het van Groen Maldegem afhangt, maken we die inspiratie en ondersteuning de komende jaren nog vele malen groter. Dit zal de toekomst van ons Maldegem alleen maar beter maken.

 

Lees meer op de Maldegem website https://www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem

Lees meer over het kader van acties en de klimaatplannen op de Maldegem website https://www.maldegem.be/klimaatplan-maldegem