Fijn wonen in de dorpen.... Geen fijn stof

06 September 2012

Groen Maldegem in beroep tegen eventuele goedkeuring bouwvergunning Hof ter Ede Voor 29/11/'12 moet het huidig schepencollege een beslissing nemen met betrekking tot de voorliggende aanvraag tot bouwvergunning Hof ter Ede. Groen kondigt vandaag al aan dat het tegen een eventuele goedkeuring van deze bouwvergunning door het college in beroep zal gaan bij de Bestendige Deputatie.Groen Maldegem vindt het om een aantal politieke, maatschappelijke en technische redenen niet verantwoord dat in deze materie eerstdaags een positieve beslissing zou worden genomen:

  1. 1.      Politiek onaanvaardbaar

- Einde legislatuur: Volgens Groen komt een beslissing, die zo'n grote invloed zal hebben op de dorpskern van Maldegem, niet meer toe aan het huidige schepencollege. Het kan namelijk zijn dat het college met de huidige absolute meerderheid in oktober de gemeenteraadsverkiezingen verliest. Wat is het politiek draagvlak voor een beslissing die nog na die verkiezingen genomen wordt? Het college hoeft, als het een beslissing neemt in november, geen politieke verantwoording meer af te leggen, in december pakt dat college de valiezen. Het kan zo de bevolking van Maldegem in plan laten met de gevolgen van die beslissing. Als het college genoeg moed heeft, dan neemt ze een beslissing voor 14 oktober en communiceert ze die ook naar de bevolking. Groen vindt echter ook deze laatste keuze politiek onaanvaardbaar.

- Het nieuw aan te leggen plein op het terrein, dat vandaag reserveparking is tussen school en Ede, is niet in eigendom van de bouwpromotor maar volgens een akkoord met het schepencollege moet de bouwpromotor de aanleg van die nieuwe markt bekostigen. Vreemde constructie. Is het aanvaardbare politiek dat een college, bevoegd voor het goed- of afkeuren van het project van een bouwpromotor, met diezelfde bouwpromotor onderhandelt over de aanleg van een bij dat project aansluitend openbaar plein dat normaliter door de overheid moet worden betaald?

- Die nieuwe markt voorziet in een overwelving van de Ede op de plaats van dat nieuwe plein ter hoogte van de lagere school van de Zusters Maricolen. Begrijpe wie kan: in mei uitpakken met het openleggen van de Ede aan het gemeentehuis en zes maanden later een beslissing nemen die de Ede honderd meter verder opnieuw dichtgooit. Politieke rechtlijnigheid?

 

  1. 2.      Maatschappelijke ramp

Groen verzette zich in 2007 tot het uiterste tegen de goedkeuring van het BPA Hof ter Ede dat bouwprojecten zoals er nu één voorligt, toelaat. De bouwpromotor voorziet op de huidige weiden naast de Ede 6 appartementsgebouwen, 14 woningen met daarbij in totaal 289 parkeerplaatsen. Eén van die appartementsgebouwen wordt uitsluitend bestemd voor sociale appartementen in plaats van die te verdelen over de volledige oppervlakte en die onopvallend te mengen met de andere woonvoorzieningen. Voor Groen is dit een project dat gestoeld is op inzichten uit het verleden.

 

- Het is gericht op de automobiliteit. Men gaat uit van 1,3 parkeerplaatsen per wooneenheid. Dat wil zeggen dat men van ongeveer de helft van de bewoners van de 'gewone appartementen' verwacht dat ze twee auto's zullen hebben. Een appartement kopen op die plaats en er daarnaast twee auto's op na houden, is economisch in de toekomst voor weinigen weggelegd. Dit is om die reden een project dat vooral op de rijkste lagen van de bevolking mikt. Groen is daar tegen. Bovendien is het aanzuigen van nog veel meer auto's naar het centrum onverantwoord. Rondom die parkings lopen meer dan 1 000 kinderen school en voorziet het project, o ironie, serviceflats voor ouderen, twee groepen die je om redenen van volksgezondheid en verkeersveiligheid het best zo ver mogelijk van geconcentreerd autoverkeer weg houdt.

 

- Het project verwacht handelszaken te kunnen aantrekken onder een van de appartementsgebouwen, terwijl andere appartementsgebouwen in het centrum nu al hun winkelruimte niet verkocht/verhuurd krijgen. Een handelscentrum willen uitbouwen waar het wemelt van de leegstaande panden is maatschappelijk niet echt een goed idee. Het bevordert de troosteloosheid, de gettovorming, het vandalisme, de onveiligheid.

 

- Het project beweert de woonmix, die in de BPA-voorschriften staat, na te streven. Eén blok wordt als serviceflat ingericht: de hulpbehoevende senioren samen alstublieft. Eén blok wordt voorzien voor sociale appartementen: degenen met minder centen samen alstublieft. Vier blokken worden voorzien voor 'gewone' appartementen: degenen met meer centen samen alstublieft. Dit is op sociaal vlak een manier van denken uit de verleden tijd.

 

- Er worden, behalve de building op de markt, in het centrum van de gemeente nog zes appartementsblokken van vier hoog neergepoot. Deze woonvorm is niet aangepast aan het woonweefsel van ons dorp.

 

 

 

 

 

  1. 3.      Bouwplan zoals het nu voorligt technisch onuitvoerbaar dus onmogelijk goed te keuren!

Ondanks het feit dat deze bouwaanvraag volgens de bouwpromotor voldoet aan de voorschriften van het BPA, heeft Groen technische argumenten die een goedkeuring van deze bouwaanvraag onmogelijk maken.

 

- Het autoverkeer ? 289 auto's mogelijk op alle parkeerplaatsen samen ? wordt via de weg die langs de Ede naar de Weggevoerdenlaan zal getrokken worden, weggestuurd. De gronden waarop die weg moet komen, zijn echter niet in eigendom van de bouwpromotor. Sommige gronden zijn zelfs nog in eigendom van bewoners van de Bogaardestraat in wiens achtertuin die weg zou moeten komen. Groen kent minstens één eigenaar die weigert die grond te verkopen. Als die ene eigenaar weigert, wil dat zeggen dat die weg er vandaag en in de nabije toekomst niet kan komen. Er moet eerst nog een ? misschien jarenlang aanslepende ? onteigeningsprocedure worden gevolgd om die weg ooit te kunnen realiseren. Het is volgens Groen niet zinnig om vandaag een bouwvergunning af te leveren aan een project dat 289 parkeerplaatsen voorziet maar dat nog in jaren geen weg heeft om auto's aan en af te voeren.

 

- In het BPA is één van de voorwaarden dat er een noord-zuid-as moet gerealiseerd worden waarlangs voetgangers- en fietsverkeer  mogelijk is doorheen het terrein van het project. Die noord-zuid-as is niet gerealiseerd vanaf de Bogaardestraat tot aan de Brielstraat zoals het BPA vraagt. De bouwpromotor heeft ook hier niet het akkoord van alle eigenaars in de buurt om die noord-zuid-as te kunnen realiseren. Zo lang dit niet het geval is, kan volgens Groen dit project geen doorgang vinden.

 

- Het mobiliteitsplan van de gemeente Maldegem gaat op vlak van autoverkeer uit van het standstillprincipe als het om parkeerplaatsen gaat. Met het realiseren van 147 extra publieke parkeerplaatsen treedt het college het eigen mobiliteitsplan met de voeten als ze dit project goedkeuren. Er zijn door de uitbouw van het gemeenthuis weliswaar enkele tientallen parkeerplaatsen verloren gegaan maar toch geen 147?

 

- Om één van de appartementsgebouwen te kunnen realiseren met een ondergrondse parking eronder, stelt de bouwpromotor voor om de collector die zich op die plaats langs de Ede bevindt te verleggen! Hoeveel gaat dat kosten? Hoeveel winst heeft die bouwpromotor dus op het oog? Zullen de toekomstige bewoners al die kosten mee betalen? Uiteraard.

 

Groen adviseert het schepencollege dan ook om op basis van al deze argumenten deze bouwvergunning te weigeren. Als het college dat niet doet, gaat Groen in elk geval op basis van deze argumenten in beroep bij de Bestendige Deputatie.

 

Groen stelt voor om in de volgende legislatuur het BPA Hof ter Ede, dat vandaag met haken en ogen aaneenhangt, te herzien, zodanig dat een herhaling van dergelijke bouwaanvragen onmogelijk wordt.

 

Groen wil een fijn dorp om in te wonen!

 

2/9/2012

namens Groen Maldegem

 

Erwin Goethals