Groen Maldegem sluit 2021 af met succes Reesinghe

29 December 2021

Groen Maldegem sluit 2021 af met succes Reesinghe

Groen Maldegem voert al 20 jaar actie voor het behoud van Reesinghe. Zij staat aan de bron van het burgervoorstel dat op 16 december 2021 werd goedgekeurd tegen de zittende meerderheid in. Onderaan deze post vind je een tijdslijn van 20 jaar actie.

Eindejaarsgeschenk: Reesinghe gered!

 

Op de gemeenteraad van 16 december 2021 lag een belangrijke stemming voor: het burgervoorstel van de burgerbeweging Red Reesinghe werd gestemd om het Reesinghegebied te behouden.  Het voorstel haalde het nipt en werd dus goedgekeurd. Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en schepenen de opdracht krijgt om een ruimtelijk planproces op te starten om het Reesinghebos definitief als openruimte gebied te vrijwaren.

Een kort verslag lees je hier op de website van burgerbeweging Red Reesinghe. Onze perstekst vind je hier

 

Van politieke oppositie tot een echte burgerbeweging

 

Groen Maldegem strijdt al meer dan 20 jaar om het Reesinghegebied te behouden als landbouwgebied met waardevolle natuurelementen. Onderaan deze tekst vind je een beknopt lijstje van de acties, tussenkomsten en andere mijlpalen in onze strijd voor Reesinghe.

 

In het voorjaar van 2020 ontdekte Groen Maldegem dat het huidige bestuur een juridisch advies opvroeg om in samenwerking met betonboeren en grondspeculanten maar liefst 6 hectare van het Reesinghegebied te kunnen bebouwen. Hierop startten we met informatiecampagnes en acties voor de Maldegemnaars, zoals onze online petitie Red Reesinghe, een Facebookpagina en Facebookgroep en een campagne met spandoeken, flyers en affiches.

 

Ondanks corona hadden die acties veel succes. Maar van in het begin wilden wij deze acties omvormen tot een echte burgerbeweging. Als we echt wilden wegen op dit bestuur dat zowat alle regels aan zijn laars lapt, dan zou het niet alleen van Groen moeten komen, maar van de Maldegemnaars zelf. Die burgerbeweging was eigenlijk al in de kiem aanwezig in 2020 maar pas toen er een concrete vergunningsaanvraag werd ingediend voor bebouwing in Reesinghe verenigden de betrokken burgers zich actief tegen die plannen. Alle zeilen werden bijgezet, de vereniging Red Reesinghe bouwde haar eerste grote campagne uit. Meer dan 3.000 bezwaarschriften tegen het bouwproject werden ingediend bij de gemeente. De VZW Red Reesinghe werd opgericht.

 

Dankzij mooie acties waar ook Groen zijn steentje toe bijdroeg en dankzij heel veel steun van de bevolking, plaatste de burgerbeweging het behoud van Reesinghe in het centrum van de belangstelling en van de politiek in Maldegem. Het hoogtepunt kwam er op de gemeenteraad van 16 december, waar met een nipte meerderheid het burgervoorstel werd goedgekeurd tegen de wil van het bestuur in. Of hoe David wél tegen Goliath kan winnen. Of hoe burgers wel degelijk het verschil kunnen maken.

 

Oppositie voeren blijft nodig en nuttig

 

Groen Maldegem voerde in de voorbije jaren een soms zeer harde oppositie. Wij doen dit niet omdat we dat graag doen, maar omdat vele beleidsdaden van de huidige meerderheid heel sterk indruisen tegen onze groene beleidsvisie. Ook in 2021 heeft het weer geregeld gekletterd in de gemeenteraad. Soms voelde onze aangehouden oppositie aan als onbelangrijk, als vechten tegen de bierkaai. Doorgaans merkten we dat we niet gehoord werden door de meerderheid, dat ze ons vooral niet wilden horen en dat ze de oppositie ook zeer weinig informeerden over het reilen en zeilen van dit bestuur. Oppositie was soms bijna onmogelijk te voeren. 

 

Maar Reesinghe bewees opnieuw dat oppositie voeren nodig en ook nuttig is. Zonder de oppositie van Groen Maldegem zou de Maldegemnaar over Reesinghe minder goed geïnformeerd geweest zijn en was er misschien wél een vergund bouwproject gekomen. Wij zijn dan ook uitermate trots dat we mee aan de wieg staan van het succes van de burgerbeweging Red Reesinghe en dat we voor de Maldegemnaars in 2021 het verschil hebben kunnen maken.

 

2022 brengt ons nieuwe uitdagingen. Het meest opvallende is het prestigeproject van het Cultureel Centrum in Maldegem. Een project van maar liefst 25 miljoen euro waar niemand om gevraagd heeft en die de Maldegemnaars in grote collectieve schuld zal duwen voor vele jaren. Tegen dit project zal Groen Maldegem zich heel scherp verzetten in de komende periode.

 

We heffen het glas op 2022

 

Intussen wensen wij iedereen fijne feestdagen en heffen we het glas op 2022. Wij wensen dat het nieuwe jaar ons minder ziekte en meer vreugde mag brengen. Wij wensen dat het geleden leed in de vorige jaren ons mag doen inzien wat er werkelijk toe doet in onze samenleving en in onze gemeente.

 

20 jaar actie voor Reesinghe!

 

Samen met omwonenden en sympathisanten ijvert Groen Maldegem al meer dan 20 jaar (!) om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. 

 

Hier vind je een chronologisch overzicht van de strijd van Groen Maldegem voor het behoud van Reesinghe als mozaïeklandschap van landbouw, dreven, natuur en bosjes. Het is zeker niet volledig, maar bevat een aantal belangrijke mijlpalen en ankerpunten. 

 

April 1999 Eerste tussenkomst van Agalev in de gemeenteraad voor het schrappen van 30 ha. woonuitbreidingsgebied Reesinghe.
November 1999 Het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingsvergunning aan Rotsart na 80 bezwaarschriften waarbij dat van Agalev.
April 2003 De petitieactie voor de schrapping van woonuitbreidingsgebied Reesinghe levert 1600 handtekeningen op.
April 2006 616 opgehaalde officiële suggestiebrieven voor Reesinghe voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden overhandigd.
2000, 2006, 2012 De vraag tot omzetting van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe staat centraal in opeenvolgende lokale Groene verkiezingsprogramma's en -campagnes.
2012 Groen onderhandelt in het bestuursakkoord voor de legislatuur 2013 - 2018 een opening om het woonuitbreidingsgebied Reesinghe omgezet te krijgen.
2013 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om aan Vlaanderen de onmiddellijke uitvoering te vragen van de Vlaamse ruimtelijke prioritaire actie 46: de omzetting van Reesinghe via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
2014 Na een positief antwoord van de Vlaamse administratie start het overleg hierover.
2015 De omzetting van Reesinghe wordt door de minister van ruimtelijke ordening niet opgenomen in de opmaak van het beleidsplan ruimte Vlaanderen.
2016 Het college van burgemeester en schepenen - waar Groen mee in het bestuur zit - beslist om vanuit de eigen diensten zelf een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Reesinghe te maken. 
2017 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een studiebureau aan te stellen om de procedure voor omzetting sneller te kunnen laten verlopen. 
2018

Studiebureau Veneco organiseert - conform de procedure voor het RUP - een participatiemoment en legt een scopingsnota voor: https://www.maldegem.be/scopingnota-rup-woonuitbreidingsgebieden.

Februari 2019 Het college van burgemeester en schepenen - sinds 1 januari zonder Groen - zet de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herbestemming van woonuitbreidingsgebieden stop.
2020 Groen Maldegem ontdekt dat het college een juridisch advies opvroeg om 6 hectare in Reesinghe te kunnen bebouwen.
April en oktober 2020 Projectontwikkelaars dienen twee maal een aanvraag in bij dienst MER, die allebei negatief geadviseerd worden. De gemeente Maldegem adviseert wel positief. De burgemeester verklaart zich uitgesproken positief over bebouwing in Reesinghe. 
Juni 2020 Groen Maldegem lanceert een online petitie https://www.petities.com/redreesinghe, start een Facebook pagina en een Facebook groep.
Juli 2020 Groen Maldegem geeft een persconferentie in het Reesinghegebied en kondigt acties aan. Diezelfde avond antwoordt de gemeente met een persbericht dat het Reesinghebos dubbel zo groot wordt. 
Augustus 2020 Groen Maldegem dient klacht in bij de toezichthoudende overheid over de misleidende communicatie en de schending van openbaarheid van bestuur - er blijken geen officiële documenten te bestaan omtrent dit dossier. De toezichthoudende overheid volgt deze klacht niet.
September 2020 Groen Maldegem start een campagne met spandoeken, flyers en raamaffiches.
Voorjaar 2021 Groen Maldegem neemt het initiatief om de actie Red Reesinghe uit te breiden met andere partijen, verenigingen en inwoners van Maldegem tot een burgervereniging Red Reesinghe.
Augustus 2021 De projectontwikkelaars dienen een aanvraag in voor omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe. De vereniging Red Reesinghe haalt 3000 bezwaarschriften op tegen deze omgevingsvergunningsaanvraag. De VZW Red Reesinghe wordt opgericht.
November 2021 De projectontwikkelaars trekken - via een open brief aan de Maldegemnaars - de omgevingsvergunningsaanvraag in omwille van de vele bezwaarschriften. De vereniging Red Reesinghe haalt met een korte actie 950 handtekeningen op voor een burgervoorstel om Reesinghe te herbestemmen - om een burgervoorstel op de gemeenteraad te brengen, zijn 300 handtekeningen voldoende. De website redreesinghe.be wordt opgestart.
December 2021  De vereniging Red Reesinghe legt haar burgervoorstel ter stemming voor aan de gemeenteraad van 16 december. Het burgervoorstel wordt nipt goedgekeurd, met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om een ruimtelijk planproces op te starten om het Reesinghegebied definitief als openruimte gebied te vrijwaren.